Ombyggnadsprojektens specifika förutsättningar – och kompetensbehov!

Kunskap om äldre hus, konstruktioner och material

Långt ifrån alla ROT-åtgärder utförs inom ramen för en större entreprenad. Många handlas upp på ramavtal och utförs var för sig av olika entreprenörer. Metoder samt metodspecifika förutsättningar vid utförandet är enligt denna förstudie i stort detsamma oavsett entreprenad och upphandlingsform.

När flera åtgärder sammanförs i ett och samma ombyggnadsprojekt uppkommer ytterligare svårigheter kring planering och samordning. Större ombyggnader ger samtidigt bättre möjlighet att nyttja resurser, t ex ställningar och redskap samt olika yrkeskompetenser, mer effektivt.

Annonsplats

Ombyggnadsprocessen ställer planeringsförmågan  på sin spets

På ROT-bloggen finns ett antal artiklar och inlägg kring planering av ombyggnader: Exempel – planering mm

Det finns mycket kompetens, hos enskilda ombyggnadserfarna platschefer, som borde tas tillvara och utgöra underlag för kompetensutveckling inom ROT-sektorn.

Ombyggnadsprojekt ställer särskilda krav

Viktigt att belysa är att en ombyggnadsprocess har så passa skilda förutsättningar i förhållande till än en nybyggnadsprocess att särskilda krav ställs på planering, kompetens och flexibilitet!

Annonsplats

Detta gäller inte bara rivningsmomenten, utan även det faktum att byggnadsarbetena inte följer samma ”kronologiska” ordning som vid nyproduktion. Varje enskilt ombyggnadsprojekt har dessutom sina specifika förutsättningar – såväl förutsägbara som oförutsägbara.

Även det oförutsedda är förutsägbart

Det enda som kan är helt förutsägbart i ett ombyggnadsprojekt är nog att det kommer att dyka upp oförutsedda förutsättningar. Det gäller därför att ha ta höjd för dessa och att ha rutiner för att hantera dessa förutsägbara överraskningar. Detta är också en kompetensfråga, enligt Byggipedia.

Annonsplats

Vore det inte bra att samla in och ställa samman alla dessa ombyggnadserfarenheter; detta i syfte att eliminera möjligheten att skylla att det oförutsedda är oförutsägbart?

Kompetensbehov – ombyggnad

Andra kompetenskrav för ombyggnadsprojekt borde bl a vara:

  • kunskap om bygggnaders hållfasthet
  • kunskap om hälsorisker vid hantering och bearbetning av vissa byggmaterial
  • kunskap om äldre byggnaders material, stomsystem och tekniker
  • kunskap om material- och avfallshantering
  • kunskap om förebyggande av säkerhets- och hälsorisker för arbetare och kvarboende
  • social kompetens kombinerad med professionell integritet (vid kvarboende)

Länkar till ROT-bloggen där kompetensbehovet belyses:

Annonsplats