Avtalsrörelsen 2023 – Byggavtalet klart

Byggföretagen och Byggnads har tecknat ett nytt tvåårigt kollektivavtal (Byggavtalet*) som ska reglera förhållanden mellan arbetsgivare och yrkesarbetare två år framöver.

Viktiga frågor i årets avtalsrörelse har förutom lönerna bland annat varit komptensförsörjning, en sund konkurrens samt att motverka arbetslivskriminalitet. Konjunkturläget är också en av förutsättningarna som legat till grund för 2023-års avtalsrörelse.

Annonsplats

*Byggavtalet omfattar drygt 64 000 anställda inom bygg- och anläggningsbranschen hos Byggföretagens medlemsföretag.

Löner och pension

Det så kallade märket fastställer löneökningstakten på svensk arbetsmarknad. Löneökningen i byggavtalet är 7,4 procent fram till 2025 – enligt följande:

Industriparterna har i avtalen enats om en löneökningstakt på 4,1 procent den 1 april 2023 och 3,3 procent den 1 april 2024. Källa: Arbetsgivarverket

Det nya byggavtalet innehåller också höjd pensionsavsättning.

Flexiblare arbetstider

Ökad möjlighet att påverka sin arbetstid har införst i avtalet. Syftet med detta är att fler ska kunna arbeta i branschen genom ökad möjlighet att kombinera arbetet med familj- och barn. Arbetstiden på 40 timmar per vecka ska kunna anpassas – inom tidsramen kl 06.00-18.00 måndag-fredag.

Reseersättning

  • Höjd reseersättning till 25 kr/mil för alla som har minst 2 km till jobbet.
  • Säkrad reseersättning för kranförare och alla som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.

Källa: Byggnads

Annonsplats

Svensk Byggkontroll

Byggbranschens parterna har enats om att etablera Svensk Byggkontroll – en ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt ska granska företag och underentreprenörer. En aktiv åtgärd från Byggnads och Byggföretagens sida för att  motverka kriminalitet i byggsektorn.

  • Vid begäran av Byggnads region ska de företag som ska granskas inom tre veckor kunna visa upp begärda dokument.
  • Specialutbildning för bl.a. förtroendevalda som kommer att få möjlighet att kontrollera företag och underentreprenörer inom ramen för sin fackliga tid.
  • Finansiering ska ske genom att det införs en tillsynsavgift för hängavtalsbundna företag.

Källor: Byggföretagen, Byggnads

Läs mer:

Annonsplats