Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare.

Det är svårt att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats. Det viktiga är att försöka identifuera risker i förväg samt att dokumentera och följa upp olyckor och tillbud i syfte att förebygga att de händer igen.

Annonsplats

Vad är arbetsmiljö? Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation samt på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

  • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av bl a luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm. Läs mer: Den fysiska arbetsmiljön
  • Den psykosociala arbetsmiljön kan variera med hur individerna på arbetsplatsen upplever sin arbetssituation.

Med kunskap om och uppföljning av arbetsmiljön inom ett företags verksamheter ska varje arbetsgivare arbeta systematiskt och proaktivt för att förbättra och förebygga allvarliga risker. Detta kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och regleras i arbetsmijölagstiftningen.


Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för kontroll och information kring arbetsmiljöfrågor och säkerhet ute på olika arbetsplatser. Arbetsmiljöverket arbetar med ...
Läs Mer

Källor:

Arbetsmiljöverket
Prevent
Arbetarskydd.se

Annonsplats