Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin arbetsplast och sin arbetssituation. Några kanske trivs bra på jobbet medan andra känner sig utanför gemenskapen, stressade eller att chefen inte förstår dem.

När det gäller den psykosocial arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt måste bidra till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Annonsplats

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skalll fungera!

Företagskultur och arbetsklimat

Företagspolicy´s och företagskultur såsom stämningen och värderingarna inom hela företaget och inom arbetsgruppen, samt arbetsledningen på bygget är viktiga.

Chefer och arbetsledare har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trivsel och god psykosocial arbetsmijö.

Annonsplats

Var och en har sedan ett ansvar för att inom ramen för de förutsättningar arbetsledningen ger göra sitt bästa av situationen – både för sig själv och andra!

Mobbning, konflikter och ledarskap

Mobbing är t ex när två eller flera personer, en ”mobb”, trakasserar eller fryser ut en person och om denne person då känner sig mobbad.

  • Mobbing bland vuxna handlar ofta om utfrysning och elakt bemötande från t ex arbetskamrater.
  • Problem mellan enbart två på arbetsplatsen jämställda personer kan oftast betraktas som en konflikt – inte som mobbning.
  • De finns också de som känner sig mobbade av sin chef eller av ledningen på företaget.

Dåligt ledarskap

Problem med chefen kanske egentligen beror på dåligt ledarskap och/eller en osund företagskultur. En anställd står i beroendeställning till sin arbetsgivare och chef och är därför särskilt utsatt. Det kan handla om diskriminering eller rent av trakasserier.

Det finns olika sorters ledarskap från auktoritärt och regelstyrt till mer fritt och delegerande. Det ena ledarskapsstilen behöver inte vara bättre eller sämre än den andre. Faktorer som påverkar vilken ledarskapsstil som fungerar bäst på en arbetsplats kan vara de anställdas personligheter och företagets ledningssystem.

En viktig faktor kring hur ledarskapet bör anpassas till de anställdas förutsättning är bl.a. vem som ska bära störst ansvar för hur den de olika arbetsuppgifterna genomförs, vem som har den primära kontakten och avtal med kunden osv.

Stort personligt ansvar kan ofta kombineras med ett delegerande ledarskap och god kommunikation. Detta kan man se i s.k. platta organisationer. En ledare för en platt organisation (icke hierarkisk organisation) med delegerade enskilda ansvarsområden har fortsatt ansvar för att delegationen fungerar samt för att inte enskilda personer tar över och sätter sig över andra personer inom organisationen.

Diskussion

Anställda inom bygg- och anläggningsbranschen ingår ofta i flera organisationsstrukturer samtidigt – dels inom det företag hen är anställd dels inom det eller de projekt hen tillfälligt är anlitade inom.

Troligt är dock att problem av  psykosocial karaktär främst riskerar att uppstå inom den organistaion personer långsiktig arbetar nära varandra.

Det innebär i så fall att personer som arbetar i projektform kanske främst upplever negativa känslor via mobbning, dåligt ledarskap, dåligt stöd i arbetet etc inom det egna arbetslaget(?)

Ansvaret för en subkultur?

Det egna arbetslaget utgör en egen subkultur inom den övergripande kulturen. Arbetsledaren, kollegor samt arbetsgivaren (inte huvudentreprenörerna/beställarna för projekten) har ansvar för – och möjlighet att påverka arbetsmiljön inom denna grupp

Alla har ett ansvar för trivseln på arbetsplatsen

Konflikter, mobbing, diskriminering eller andra trakasserier på arbetsplatsen är – oavsett benämning – aldrig bra för arbetsmiljön, lönsamheten eller trivseln.

Annonsplats

Även om alla har ett ansvar så brukar detta – när personal inte mår bra på sitt arbete eller det finns konflikten inom arbetsgruppen – ytterst vara ett tecken på att företaget och/eller arbetsplatsen har ledarskapsproblem, dvs chefen har svårt att leda, stötta och samordna sin personal.

Företagsledningens ansvar

Den som har ansvaret att förebygga och reda ut psykosocaila problem på arbetsplatsen är i första hand den närmsta chefen. Men detta kan ju bli svårt om chefen själv är en del av problemet. Företagsledning och personalansvariga har övergripande ansvar för arbetsmiljön på företaget.

Annonsplats