Vägbyggnadsprocessen – planering

Inom anläggningsbranschen är beställaren ofta en kommun eller annan myndighet.

Kommuner är ofta beställare av gator inom städer och tättbebyggt område. Kommunen har övergripande planer för bostadsområden, kvartersmark och gator.

Annonsplats

Det finns också privatägda vägar. Det kan vara skogsvägar som ägs av en skogsägare eller samfällt ägda vägar där flera husägare tillsammans äger och ansvara för en gemensam väg.

Vid vägprojektering följs en arbetsordning i tre steg:
 1. Lokaliseringsplan. I denna bestäms var vägen skall lokaliseras.
  • Större vägar som ska byggas mellan olika kommuner eller regioner kräver samarbete mellan dessa.
  • Hänsyn tas till många faktorer. Kostnaden och påverkan på boende i närområdet och miljön ställas mot nyttan som kan vara t.ex. med kortare restid och säkrare vägar.
 2. Utredningsplan
  Under utredningsskedet provas olika lösningar som jämförs med varandra. Allmänheten får möjlighet att kommentera förslag.
 3. Beslut tas efter att prövotiden löpt ut.
 4. Arbetsplan. När beslut tagits görs arbetsplanen. Vad arbetsplanen skall innehålla framgår av Väglagen, t.ex:
  • Detaljerade kartor, ritningar och beskrivningar av projektet.
  • Markundersökningar görs.

Arbetsplanen fungerar som underlag för upphandling, projektering mm.

Läs mer:

Vad är en vägrätt?

Annonsplats

Miljökonsekvensbeskrivning – vägbyggnad

Annonsplats