Markarbeten är en del konstruktionen och kan utförs som en särskild markentreprenad eller underentreprenad till byggentreprenören.

Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. Ibland krävs förstärkningsarbeten.

Annonsplats

Markarbeten utförs också samband med dragning av rör för värme, vatten och avlopp samt för dragning av el- och teleledningar.

Till markarbeten hör också vissa arbeten som utförs i trädgård och parkanläggningar t ex schaktning, läggning av matjord, stenläggning och dränering.

  • Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.
  • Ibland behövs en geoteknisk undersökning innan beslut om grundläggningsmetod tas.

Markvatten

Med markvatten avses dagvatten respektive grundvatten. Dagvattnet är regn och smältvatten som övergår från ytvatten till sjunkvatten innan det tar ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer. Ett mineral kan beskrivas: som en fast, oorganisk ...
Läs Mer

Anläggning av enskilt avlopp

Enskilda avlopp Informationsfilm från ME-skolan om anläggning av enskilda avloppsystem i mark inkl: infiltrering, markförutsättningar, grundvatten samt provtagning och övriga ...
Läs Mer

Mark- och jordegenskaper

Markens egenskaper Grundläggning och andra anläggningsarbeten utgår i från markens egenskaper. Dessa beror i sin tur avgörs av egenskaperna hos ...
Läs Mer

Läs mer

Markritningar

Annonsplats