Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Bygg- och anläggningsprojekt – vad skiljer dem åt?

Ett projektet kan bestå i att bygga nytt, bygga om eller anlägga t ex en väg, järnväg, tunnel, bro eller en hamn. Grovt förenklat:

  • Byggprojekt avser husbyggnad
  • Anläggningsprojekt som kan ske arbeten i, på eller under mark.

Det finns en hel del praktiska och fysiska skillnader mellan ett bygg- respektive ett anläggningsprojekt men likheterna är också många.

Annonsplats

Organisatoriska och juridiska likheter

Husbyggnads- respektive anläggningsprojekt bedrivs på liknande villkor:
  • processerna är lika varandra samt juridik och
  • benämningar och termer samma.

Projektorganisation och upphandling är principiellt densamma i både bygg- och anläggningsprojekt.

Olika kompetenskrav

Yrkeskompetenserna kan skilja mellan bygg- och anläggningsprojekt, både på konsult- och entreprenadsidan

Annonsplats

Skillnaderna ligger också i kunskaps- och kompetenskrav inom t ex hållfasthet och material samt utföranden och säkerhetsaspekter.

  • För anläggningsarbeten krävs t ex kunskaper inom geoteknik, geologi, olika jordar
  • Husbyggnadssidan är mer specialiserade på husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, energi och inomhusmiljö samt de material som används vid husbyggnad.

Regelverk och tillstånd

En viktig skillnad är också följande:
  • Byggverksamhet lyder generellt under Boverkets regler.
  • För väg-, järnväg och andra infrastrukturprojekt är Trafikverket både den myndighet som utfärdar regler och riktlinjer och en viktig beställare av infrastruktur- och anläggningsprojekt
Annonsplats

.

Annonsplats