Miljökonsekvensbeskrivning – vägbyggnad

Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbeskrivning är verktyg för att sammanställa kunskap och bedömningar om ett projekts miljöpåverkan.

Inom Trafikverket har beslutats att alla projekt som innebär att en väg- eller järnvägsplan skall tas fram även skall ta hänsyn till förutsägbara påverkan på människors hälsa och på miljön beskrivas.

Annonsplats
  • Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i miljöbalken, tas fram.
  • För övriga projekt görs en miljöbeskrivning.

En miljökonsekvensbeskrivning för vägprojekt brukar ta hänsyn till:

  • Projektets miljöpåverkan under genomförandefas och driftsfasen
  • Påverkan på natur, kultur och landskap
  • Ett fungerande landskap som är livsnödvändiga för människors hälsa och välbefinnande.
  • Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor
  • Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller
  • Viktiga miljöer och värdefulla kulturarv skadas eller försvinner helt.
Bild: Trafikverket
Källor:

Trafikverket

Läs mer:

Vägbyggnadsprocessen – planering

Annonsplats

Vad är KMA?

Annonsplats