Vad är en nationell plan för transportsystemet?

En nationell plan för transportsystemet upprättas vart 12:e år. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas.

Transportsystemet är bl.a. vägar, gator, järnvägar.

Annonsplats
Den nationella planen omfattar:
  • drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet
  • investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar
  • medfinansiering till kommunerna genom stadsmiljöavtal
  • investeringar i sjöfart (farleder och slussar) och
  • statlig medfinansiering till länsplanerna.

Åtgärderna som beskrivs i den nationella planen syftar till att skapa och upprätthålla ett modernt och hållbart transportsystem.

Den 12-åriga nationella planen uppdateras och aktualiseras vart fjärde år.

Källor:

Trafikverket

Läs mer:

Vägbyggnadsprocessen – planering

Annonsplats

Miljökonsekvensbeskrivning – vägbyggnad

Annonsplats