Livstidsperspektiv på anläggningar

För större projekt kan en livscykelanalys göras för att bedöma anläggningen totala miljöpåverkan under hela dess livslängd.

Annonsplats

LCA – Livscykelanalys är ett verktyg som kan underlätta beslut och prioriteringar innan ett projekt planeras, projekteras och upphandlas.

Annonsplats
Exempel på faktorer som kan vara viktiga för LCA och bedömningen av en anläggnings totala miljöpåverkan:
  • lokalisering av anläggningen, dvs. var man väljer att placera en anläggning, t ex en vägsträcka, med hänsyn till ingrepp i landskapet och med hänsyn till natur och djurliv
  • genomförande av projektet, t ex val av material- och hur miljöpåverkan ser ut under byggskedet
  • användning av byggnader och anläggningar, t ex utsläpp och energianvändning från de som använder anläggningen, t ex en väg
  • Ju mer underhåll och rivning av byggnader och anläggningar och ju mer underhåll en anläggning kräver desto oftare behöver anläggningsarbeten utföras under anläggningens livslängd.
  • Dessa arbeten kommer också att påverka miljön och behovet av råvaror/material.

Läs mer:

Miljöpåverkan – väg – och anläggningsprojekt

Annonsplats