En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga.

Annonsplats

Planering av rivningen lönar sig

rvningshandboken-liten
Innehåll och sidor kopplat till detta avsnitt baseras i stora delar på underlag från Rivningshandboken (1999)

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö samt för lönsamheten:

  • Genom planering och kontroll på arbeten kan säkerheten förbättra.
  • Genom att demontera vissa delar först och separera olika materialtyper kan mer återvinnas
  • Kostnader för deponi samt  för destruktion av ev. farligt avfall kan minimeras.
Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand:
  • Om tiden inte räcker till för en selektiv rivning omhändertas enbart sådant som är hälso- och miljöfarligt – innan byggnaden rivs.
  • Det finns sedan möjlighet att forsla bort rivningsmassorna och sortera dem på en annan plats.

Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika grad på arbetsplatsen: I vissa fall görs endast en grovsortering innan ...
Läs Mer

Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter ...
Läs Mer

Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat; fall-, ras och klämskador, belastningsskador exponering för hälsofarliga material. Vid demonteringsarbete ...
Läs Mer

Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom: inspektion på plats genomgång av relationsritningar och annan dokumentation kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ...
Läs Mer

Vid frågor om selektiv rivning och Rivningshandboken kontakta medförfattare:

Johanna Engberg White 300px


OBS! Vid frågor om innehållet på Byggipedia: Kontakta Byggipedia 

.


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats