Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 och bygger på intervjuer och arbetsplatsbesök.

Kritiska momentet vid ombyggnader med kvarboende brukar vara stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor. Det gäller också att minimera störningarna för de boende.

Annonsplats
  • Valet av lämplig produktionsmetod för renovering av badrum i varje projekt kan vara avgörande för projektets effektivitet och ekonomi.
  • Oavsett vilken metod som används är noggrann planering av arbeten och övrig logistik en förutsättning.

Tidplaner från 2 veckor och uppåt

Om utsatt tid kan hållas beror kanske främst på metodval och att arbetena planeras och samordnas väl. Behov av sanering av asbest eller bakomliggande fukt påverkar tidplanen.

I studien användes metoder som per badrum – skulle ta från två veckor (10 arbetsdagar) och upp till 5-6 veckor eller längre.

Metodval vid badrumsrenovering

Annonsplats

Inför valet av metod är kanske främst status på befintliga material och det underhållsekonomiska perspektivet avgörande.

Metoderna som studerades var alltifrån rivning av befintliga rör och stammar samt ytskikt och vid behov även stomkomplettering till att låta allt befintligt ligga kvar och bygga det nya badrummet med nya stammar utanpå (eller inuti) det gamla.

Annonsplats

Läs mer:

Planering av badrumsrenoveringar

Ett praktiskt exempel –  badrumsrenovering

Annonsplats