Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 och bygger på intervjuer och arbetsplatsbesök.

Kritiska momentet vid ombyggnader med kvarboende brukar vara stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor. Det gäller också att minimera störningarna för de boende.

Annonsplats
  • Valet av lämplig produktionsmetod för renovering av badrum i varje projekt kan vara avgörande för projektets effektivitet och ekonomi.
  • Oavsett vilken metod som används är noggrann planering av arbeten och övrig logistik en förutsättning.

Tidplaner från 2 veckor och uppåt

Om utsatt tid kan hållas beror kanske främst på metodval och att arbetena planeras och samordnas väl. Behov av sanering av asbest eller bakomliggande fukt påverkar tidplanen.

I studien användes metoder som per badrum – skulle ta från två veckor (10 arbetsdagar) och upp till 5-6 veckor eller längre.

Metodval vid badrumsrenovering

Annonsplats

Inför valet av metod är kanske främst status på befintliga material och det underhållsekonomiska perspektivet avgörande.

Metoderna som studerades var alltifrån rivning av befintliga rör och stammar samt ytskikt och vid behov även stomkomplettering till att låta allt befintligt ligga kvar och bygga det nya badrummet med nya stammar utanpå (eller inuti) det gamla.

Viktiga förutsättningar vid val av metod

Arbetsmiljö vid rivning

Vid rivning av befintliga stammar är arbetsmiljöaspekter samt hantering av ev blymuffar viktiga att beakta. Även asbestsaneringen skall vara gjord är kunskap om asbestförekomst och hur provtagning går till en fördel att ha för en ”ombyggnadsarbetare”.

Även boende riskerar att drabbas om nödvändiga arbetsmiljöåtgärderna inte vidtas.

Sanering – fuktskada

Fukt i bakomliggande byggdelar och material torkas ut med hjälp av fläktar eller om materialet är skadat kan det bytas ut. Uttorkning av i förväg icke kända fuktskador påverkar naturligtvis tidplanen för färdigställande av ett badrum.

Även boende drabbas av olägenhet i samband med uttorkning av fuktskador. Blanda annat i form av buller från fläktar.

Tillfälliga installationer

För hus som inte har bad/dusch och toalett i något gemensamt utrymme, behövs provisoriskt installerade duschutrymmen och toaletter för hyresgästerna att använda under renoveringsarbetets gång.

Ett praktiskt exempel –  badrumsrenovering

Renovering av badrum på 3 veckor med traditionell metod

I studien följdes på plats en metod för traditionell renovering av både stammar och bad på 3 veckor (15 arbetsdagar). Hyregästerna bodde kvar under hela projektet.

Annonsplats

Vald metod innebär att byta ut och förlägga rören som tidigare. Dessutom utfördes vissa omdiponering av badrummen funktioner och utrustningens placering vilket krävde nya rördragningar (och bilning av bjälklag). Exempel på åtgärder:

  • befintliga ytskikt revs,
  • stammar och rör revs delvis
  • bjälklag bilatt förlägga nya rör och dragningar
  • ny el drogs i väggar etc etc

God planering är en förutsättning

”Hemligheten” ligger i att arbetena, alla UE och olika yrkeskategorier är väl synkade och kan samarbeta på ett funktionellt sätt samt att platschefen planerat arbetena minutiöst.

anslagstavla
ROT-projekt i bostäder kräver god planering. Bild: Byggipedia

Annonsplats