Rörledningar – symboler och beteckningar

Ledningar för kallvatten, avlopp/spillvatten och värme inklusive rördimensioner, dvs rördiameter i millimeter:

På ritningar redovisas rör med heldragna respektive prickstreckade linjer beroende på om rören är synliga eller dolda i – eller bakom – vägg alt bjälklag.

Annonsplats

Ett snitt rakt igenom ett rör ritas som en rund ring.

På bilderna nedan visas exempel på hur en del av rörsystemet ritas på en planritning (vy ovan bjälklag) respektive som en sektion som beskriver exakt samma del av rörsystemet.

Annonsplats
Exempel på plansnitt och tvärsnitt av rörsystem i byggnad:

Förklaringar till ritningsexempel ovan:
  • Bilderna till vänster visar rördragning på en planritning, d.v.s. vy uppifrån över bjälklaget
  • Bilderna till höger visar motsvarande del av rörsystemet men som ett tvärsnitt/sektion mellan två bjälklag
  • Heldragna linjer avser den del av ventilationskanalen som är synlig i vyn
  • Streckade linjer avser rör som ligger i eller under bjälklaget
  • Måtten anger rörens diameter i millimeter (mm)
  • Måttet på den högst belägna rördelen står överst.

Förkortningar

Beteckningar för olika rör i byggnad är bl a:
KV Kallvattenledning
VV Varmvattenledning
VS Värmeledning (varmvatten avsett för uppvärmning)
S Spillvatten (avloppsvatten)
VVC Varmvattencirkulationsledning

Läs mer:

Dimensioner på rör

Annonsplats

Annonsplats