Vad är Byggdelstabellen?

De delar som beskriver byggnads- och installationsteknik på Byggipedia har i stort strukturerats efter en matris som följer den s.k. Byggdelstabellen.

Byggdelstabellen har inte bara en logik och struktur som många känner igen. Den har också tjänat som en checklista och stöd i utvecklingen av Byggipedias struktur och innehåll samt anknytning till olika branschaktörer, specialföretag, leverantörer och andra samarbetspartners.

Annonsplats

Byggdelstabellen enligt BSAB-systemet har som huvudsyfte att stödja överföring av information från projektering till produktion, bl a i samband med upphandling som innefattar kostnadskalkyler baserade på mängdberäkningar.

Byggdelstabellen och BSAB-systemets indelning av byggprocessens och entreprandens olika delar och är ett bra hjälpmedel för att strukturera t.ex. upphandling/inköp och tidsplanering inklusive samordning och arbetsberedning av olika arbeten.

Byggipedia har också använt matrisen Byggdelstabellen (enligt nedan) som stöd för att sätta ihop olika utbildningspaket. Bland annat grundutbildningen för olika yrken/yrkesarbetare samt en utbildning i byggnadsteknik för byggmaterialhandeln.

Anvädningsområden för Byggdelstabellen

Förutom syftet med byggdelstabellen att överföra information mellan projketering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt kan byggdelstabellen användas som underlag, checklista och struktur för andra ändmål t ex:

Annonsplats
  • Fastighetsförvaltning och underhållsplanering
  • Upphandling, inköp och samordning av bygg- och underhållsåtgärder
  • Skapande av överblick, struktur och tydlighet i upprättande av underlag och information om – och till verksamma i branschen eller intressenter.
  • Planering och underlag för utbildningar samt framtagande av läromedel.
  • Som underlag och checklista i FoU-projekt, handböcker mm

Byggdelstabellens struktur kan säkert förenkla och skapa överblick inom flera områden och för flera målgrupper än dessa. En fördel att utgå ifrån byggdelstabellen och dess rubiker är dessutom att man undviker missförstånd och förenklar informationsökning och hantering av insamlad information.

Läs mer:

Källor bl.a:

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design, Anders Ekhom, LTH 2001

Annonsplats