Brandskydd i byggnader

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskydd kan avse både en byggarbetsplats och en färdig byggnad. Brandskyddet kan bestå i såväl förbyggande arbete, utrymningsvägar och utrustning för att släcka bränder. Detta avsnitt behandlar byggnadstekniskt brandskydd.

Byggnadsteknisk brandskydd handlar om att dimensionera byggnaden och utforma byggnadsdelar för att förebygga och förhindra spridning av brand samt för att säkerställa att utrymning hinner ske.

Annonsplats

För att en brand ska starta krävs det värme, syre samt något material som är brännbart.

Brand sprids från en plats till en annan via värmestrålning, värmeledning och konvektion men
det är inte bara branden och den värmeutveckling som uppstår som måste begränsas:

 • Allra farligast för människor är rökgaserna och dessa utsätts man ofta för långt innan man kanske märkt av själva branden som kanske uppstått i annan del av byggnaden.
 • För byggnader och bärande konstruktioner är det dock värmen som är värst eftersom materialen kan smälta och förlora sin bärförmåga.

Brandskydd i byggnader syftar till att:

 • Förebygga uppkomst av brand.
 • Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand.
 • Minska risken för spridning av brand.
 • Underlätta släckning, utrymning och räddningsarbete.
 • Skydda intilliggande byggnader och omgivning.
Annonsplats

Det byggtekniska brandskyddet regleras bl a i Boverkets byggregler, BBR. Vid dimensionering gäller nya europeiska regler, Eurokoder.

Byggnader delas in i brandklasserna: Br 1, Br 2 och Br 3, där brandklassen br 1 ställer de högsta kraven. Ju större och högre byggnader desto högre krav på brandteknisk skydd och utrymningsvägar.

Brandkrav för byggnader

 • Skydd mot brandspridning genom uppdelning av byggnader i
  s.k. brandceller med brandväggar och automatiska branddörrar som hindrar brandspridning mellan olika delar av en byggnad.
 • Det skall finnas minst två utrymningsvägar från en lokal.

Hur det byggnadstekniska brandskyddet skall utformas är oftast projektörens uppgift att beskriva i bygghandlingarna.

Skydd mot brand och spridning av rökgaser – samt skyltning!

 • Skyddsavstånd och brandskyddsisolering mellan skorsten, eldstad,
  värmepanna brännbara byggnadsdelar.
 • Installera sprinklersystem.
 • Installation av brand- och rökvarnare och eventuellt larm.
 • Nödbelysning som går på batterier eller reservaggregat.
 • Skyltning för utrymningsvägar och brandskyddsutrustning, t ex släckare.

Alla bostäder skall vara utrustade med brandvarnare! Kraven på larm och skyltning är ännu högre för offentliga byggnader och andra byggnader där människor som kanske inte är hemmastadda vistas, t ex hotell. I sådana byggnader förekommer ofta sprinkler och brandlarmet brukar vara vidarekopplat direkt till larmcentral och brandkår. Skyltar ska vara utförda enligt Svensk Standard och Arbetarskyddsstyrelsens utrymningskungörelse.

Brandceller och brandklass

Byggnadsmaterial och byggnadsdelar kan vara brandklassade. Byggmaterial kan delas in i: obrännbart, brännbart respektive svårantändligt.

Genom att ytbehandla eller isolera material som normalt är brännbara kan materialets brandmotstånd öka och materialet kan hålla längre vid en eventuell brand.

Brandklassningen av en byggnad sker i tre steg:
 1. Materialet brandklassas efter hur det brinner. Hur lättantändligt det är, hur häftigt det brinner och vad det avger för typ av rök och gnistor.
 2. Konstruktionen brandklassas efter hur den isolerar och hindrar spridning av brand och hur dess hållfasthet påverkas av brand.
 3. Själva byggnaden brandklassas efter hur snabbt en brand sprids och hur lätt den är att utrymma.

Källa: Paroc 

Brandceller

Bild: www.paroc.se

Varje lägenhet brukar utgöra en egen brandcell. Väggarna och bjälklag som skiljer olika lägenheter åt skall då vara brandklassade.

Installationer eller annat som går mellan lägenheter skall också vara brandskyddade så att brand inte kan sprida sig via dessa.

Annonsplats

Relaterat:

Brandskydd

Brandritningar

Annonsplats