Kretslopp och återvinning

Vissa naturresurser riskerar att ta slut om de används i produktionen av t ex byggmaterial. Andra material och ämnen som frigörs när de utvinns ur naturen bidrar till miljöförstöring.

För att undvika att använda naturresurser som riskerar att ta slut talar man om att använda förnyelsebara råvaror i framställningen av byggmaterial.

Annonsplats

Förnyelsebara råvaror kan återvinnas till nya material eller energi. Då minskar behovet av att använda nya råvaror för materialproduktion.

Kretslopp – vad är det?

Med kretslopp menas att något går i cykler och att det går tillbaka till utgångsläget. Ett exempel på kretslopp är när ett material kan användas flera gånger eller återvinnas till nya material. Det är detta som brukar avses när det talas om kretslopp i byggbranschen.

Det kan handla om spill och avfall vid nyproduktion eller om gamla byggmaterial och byggprodukter som rivs ut vid ombyggnader eller rivning.

Annonsplats

Kretslopp kan också vara att ett biologiskt nedbrytbart material, som är fritt från giftiga ämnen, bryts ner till mull som kan användas som jordförbättrande medel eller utfyllnad.

Miljö och kretslopp i praktiken

Återvinning av byggmaterial

I byggbranschen används många byggmaterial som kan återvinnas och återanvändas.

Det är vanligt att betong och andra rivningsmassor återanvänds som fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten. Vissa byggmaterial kan också användas som ballast eller fyllnadsmaterial vid framställning av ny betong eller i vägbyggnad.

Bygg- och anläggningsmaterial kan också bestå av andra material som återvunnits.

Det viktiga är att gamla material och produkter kommer till användning istället för att bli avfall.

Annonsplats

Även material som är svåra att göra nya produkter av kan återvinnas. Vanligt är att brännbara material eldas i stora förbränningsanläggningar där energi kan utvinnas. Om materialet är förorenat skall det förbrännas i anläggningar med effektiv rening av rökgaser.

Cirkulärt byggande i kretsloppet

Annonsplats