Kretslopp och återvinning

Vissa naturresurser riskerar att ta slut om de används i produktionen av t ex byggmaterial. Andra material och ämnen som frigörs när de utvinns ur naturen bidrar till miljöförstöring.

För att undvika att använda naturresurser som riskerar att ta slut talar man om att använda förnyelsebara råvaror i framställningen av byggmaterial.

Annonsplats

Förnyelsebara råvaror kan återvinnas till nya material eller energi. Då minskar behovet av att använda nya råvaror för materialproduktion.

Kretslopp – vad är det?

Med kretslopp menas att något går i cykler och att det går tillbaka till utgångsläget. Ett exempel på kretslopp är när ett material kan användas flera gånger eller återvinnas till nya material. Det är detta som brukar avses när det talas om kretslopp i byggbranschen.

Annonsplats

Det kan handla om spill och avfall vid nyproduktion eller om gamla byggmaterial och byggprodukter som rivs ut vid ombyggnader eller rivning.

Kretslopp kan också vara att ett biologiskt nedbrytbart material, som är fritt från giftiga ämnen, bryts ner till mull som kan användas som jordförbättrande medel eller utfyllnad.

Återvinning av byggmaterial

I byggbranschen används många byggmaterial som kan återvinnas och återanvändas.

Det är vanligt att betong och andra rivningsmassor återanvänds som fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten. Vissa byggmaterial kan också användas som ballast eller fyllnadsmaterial vid framställning av ny betong eller i vägbyggnad.

Bygg- och anläggningsmaterial kan också bestå av andra material som återvunnits.

Det viktiga är att gamla material och produkter kommer till användning istället för att bli avfall.

Även material som är svåra att göra nya produkter av kan återvinnas. Vanligt är att brännbara material eldas i stora förbränningsanläggningar där energi kan utvinnas. Om materialet är förorenat skall det förbrännas i anläggningar med effektiv rening av rökgaser.

Miljö och kretslopp i praktiken

För byggmaterialtillverkarna gäller det att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan från det att råvaran utvinns, till produktion och transport ut till bygghandel och byggarbetsplatser.

För byggandet är det inte denna miljöpåverkan som avgör utan den miljöpåverkan som sker under byggtiden samt under byggnadens livstid.

Eftersom en byggnads miljöpåverkan sker både under byggtiden och därefter under byggnadens hela livslängd är god planering och projektering viktigt för att uppfylla miljömålen och kraven på hållbart byggande.

Miljöpåverkan under byggtiden kan t ex vara användning av el och energi för maskiner och transporter. Det kan också ske genom utsläpp av avgaser (emissioner), byggdamm och buller från byggarbetsplatsen.

Miljöpåverkan under förvaltnings- och bruksskede beror på energianvändning samt om byggmaterial eller byggprodukter håller länge eller byts ut ofta. Till stor del är det de som bor i och använder byggnaden som väljer hur varmt de vill ha det och hur mycket el de använder.

Exempel som visar hur kretsloppet för materialet trä kan se ut:

Trä i kretsloppet
Kretslopp Träprodukter (Träguiden)

Exempel på kretslopp och återvinning av metaller:

Annonsplats
Kretslopp - metall (teknikhandboken.se)
Kretslopp – Metall (teknikhandboken.se)

Exempel på glasåtervinning till glasull:

Kretslopp - Glas Bild: uusioaines
Kretslopp – Glas Bild: uusioaines

.

Annonsplats
Annonsplats