Beräkningar – energi och isolering

Beräkning av byggnadsisolering

Bild: Rockwool

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns såväl enkla beräkningsprogram baserade på antagna och generella förutsättningar och parametrar t.ex. uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, samt avancerade energiberäkningsprogram som används för energiberäkningar och projektering.

Annonsplats

 

Klimatzoner –

Dimensionering av byggnader ur energi- och klimatperspektiv är beroende av bl a vilken klimatzon byggnaden finns.

Annonsplats

I Boverkets regler, BBR 2009, har Sverige delats in i tre klimatzoner. Det innebär att kravnivån kan därför variera mellan olika delar av landet.

Klimatzon I
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III
Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.

Annonsplats

U-värde

U-värdet är ett mått på värmeisoleringsförmåga hos isoleringsmaterialet. U-värde som kan fås av tillverkaren av ett material. Vid energiberäkningar tas U-värde fram för kompletta sammansatt byggdelar och för hela byggnader.

Beräkning av teknisk isolering

Vid beräkning av teknisk isolering används bl a följande parametrar och förutsättning:

  • beräknad värmeförlust
  • temperaturfall i strömmande medium
  • ekonomisk isolertjocklek
  • isolering mot kondens
  • ljuddämpning med mera
Annonsplats