Isoleringens funktioner

Byggnadsisolering

Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex:

 • i klimatskalet (ytterväggar och tak) – skydda mot värme på sommaren och mot kyla på vintern.
 • i innerväggar och bjälklag – ljudisolering
 • brandväggar och branddörrar – isolera mot brand
 • brandisolering av stålkonstruktioner

Teknisk isolering

Isolering av installationer kallas teknisk isolering t ex:
 • isolering av värme- och vattenrör för att vattnet inte skall kylas ner på väg till värmeelement (radiator) eller varmvattenkran (tappställe)
 • isolering av kallvattenrör för att vattnet inte skall värmas upp om rören går genom varma utrymmen
 • isolering av ventilationskanaler för att undvika buller från ventilationen.
 • isolering av installationsschakt mot brand och buller.

Brandisolering

Brandisolering fungera så att den bidrar till att höja ett materials eller en byggnadsdels värmemotstånd

Annonsplats
Brandisolering används:
 • i vissa väggar för att förhindra snabb spridning av brand genom att dela upp en byggnad i olika brandceller och utföra brandisolering i mellanliggande väggar.
 • i branddörrar
 • för att skydda viktiga utrymmen eller installationer mot att förstöras vid brand

Vissa isoleringsmaterial är brännbara och kan avge hälsofarliga gaser vid brand medan andra isoleringsmaterial är mer eller mindre obrännbara, t ex stenull som består av stenmaterial. Förr användes även asbest som brandisolering.

Ljudisolering

Porösa material bidrar till att fånga upp och dämpa ljudvågor. Det är t ex skillnad på ljud i ett rum med hårda ytor och ett rum med mjuka och porösa material där ljudet inte kan studsa.

stegljud rockwoolI rum med hård golv hörs stegen när någon går både i rummet och i angränsande rum. Detta förebyggs genom att konstruera och isolera golvkonstruktioner för att minimera stegljud.

Annonsplats

Exempel på stegljudsisolering (Rockwool) =>

I stora lokaler och utrymmen brukar isolering läggas i inner- eller undertak alt hängas ner under taket.

Detta är en effektiv metod för att dämpa och begränsa ljud från människor eller maskiner .

Isolering mot ljud från gatan eller mellan olika rum kan utföras med hjälp av isolering i väggarna.

Annonsplats

Utförandet är viktigt

Om det isoleringen skall fungera som värme-, brand- eller ljudisolering är det extremt viktigt att utförandet på byggarbetsplatsen görs på ett korrekt sätt.

En liten miss vid montage av isolering kan orsaka stora kostnader:
Det kan räcka med att missa isolering på en liten bit, eller att utföra en skarv lite slarvigt för att skapa en köldbrygga. Även en mindre köldbrygga kan orsaka stora problem med fukt och mögel i framtiden. Det är dessutom både svårt och dyrt att i efterhand åtgärda sådant som ligger dolt inne i konstruktionen.

För att minimera risken för skadliga  köldbryggor är det viktigt att utföra alla delar av montaget exakt enligt anvisningarna.
 • Håll materialet torrt innan det skall användas
 • Följ monteringsanvisningar för isolering noggrant.
 • Skarvarna måste vara täta, inga glipor får finnas etc
 • Skydda isoleringen efter montage och under hela byggtiden tills byggnaden är tät.

Läs mer:

Annonsplats