Värmekonduktivitet och värmemotstånd

Värmekonduktivitet

Värmekonduktiviteten anger materialets värmeledningsförmåga vid en medeltemperatur på +10°C. Materialets värmeledning ökar när temperaturen ökar.

Olika byggmaterial har olika värmeledningsförmåga, dvs värmekonduktivitet som mäts i enheterna W/m•K (Watt per meter och Kelvin) och betecknas med lambda.

Annonsplats
Lambda-värde
  • W= Watt
  • m=meter
  • K=Kelvin

Ju lägre lambda-värde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster samtliga bra värmekonduktivitet – ofta mellan 0,030 och 0,045 W/mK. Betong och glas är exempel på material med högt lamdba från 1 och uppåt.

Värmemotstånd

Värmemotstånd är motsatsen till värmekonduktivitet. Ju lägre värmeledningsförmåga ett material har desto bättre är värmemotstånd i materialet och desto bättre isoleringsförmåga.

Värmemotståndet (R) har enheten m²K/W och räknas ut genom att mäta materialets tjockleken (meter) och dividera detta med värmekonduktiviteten (lambda).

Byggmaterialens betydelse

Annonsplats

Fysiskt beror värmeledningsförmåga och värmemotstånd på byggmaterialens förmåga att hålla luften i materialet stilla och på så sätt behålla temperaturskillnaderna på båda sidor om materialet.

Ett byggmaterials värmeegenskaper brukar framgå av produktspecifikationer eller annan information som ofta kan hämtas på materialtillverkarnas hemsidor.

Läs mer:

Annonsplats