Byggsektorns aktörer & intressenter

Vilka finns i byggbranschen?

Den svenska byggsektorn består av:

Byggsektorn i Sverige sysselsätter i storleksordningen 500 000 personer, vilket motsvarar ca 10 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige (Källa: Sveriges Byggindustrier/Byggföretagen).

Byggindustrin enbart sysselsatte drygt 300 000 personer år 2008. Bygginvesteringarna motsvarade 8 procent av totala BNP.

Företag och anställda

Enligt 2008 års statistik utgjorde ovanstående verksamheter och företag 8% av företagen inom hela det svenska näringslivet. Utav dessa företag utgjorde småföretag med högst 4 anställda 88%. 16% av de anställda i byggsektorn arbetade 2008 i dessa företag.

På den svenska byggmarknaden är även utländska företag verksamma, bland annat från Tyskland och Polen. År 2008 var 40 utländska byggföretag, från bland annat Tyskland och Polen, medlemmar  Sveriges Byggindustrier.

Fördelning av yrkesverksamma inom sektorn år 2008:

Det saknas tillförlitlig statistik över hur många byggnadsarbetare från andra länder som är verksamma i Sverige. En del arbetar via bemanningsföretag eller hos utländska företag som inte är anslutna till Sveriges Byggindustrier.

Könsfördelning

År 2007 var mindre än 16% av de sysselsatta inom hela byggsektorn kvinnor. Inom byggindustrin var ca 8% kvinnor. Bland byggnadsarbetarna/hantverkarna var endast 0,7% kvinnor.

Åldersfördelning

Många kommer att gå i pension under de närmsta åren särskilt inom tjänstesektorn. Behovet av bl a arbetsledare, platschefer, civilingenjörer samt andra ingenjörer och tekniker bedöms därför öka.

Arbetsuppgifter och befattningar

Sveriges Byggindustrier (år 2008)


Byggbranschens intressenter

Kring byggbranschen finns flera intressenter bl a:

  • Gymnasieskolor, yrkeshögskolor och Tekniska högskola, som utbildar olika kompetenser och yrkesroller inom byggbranschen.
  • Banker som finansierar projekten tills de är klara och kunden (ofta byggherren) betalat allt.
  • Myndigheter som ställer krav på att lagar och regler följs samt hanterar bl a tillstånds- och bygglovsärenden.
  • Återförsäljare och transportörer av byggmaterial, som säljer och levererar de material som byggföretagen köper in för att bygga med.
  • Maskin- och verktygsbranschen.
  • Transportörer av avfall och avfallsbolag, som tar hand om det rester, spill eller rivningsavfall som uppkommer under byggprocessen.
  • Bransch- och olika yrkesorganisationer