Byggsektorns aktörer & intressenter

Den svenska byggsektorn består av:
 • Byggindustrin, dvs bygg- och anläggningsföretagen
 • Fastighetsbolag/-förvaltning
 • Arkitektkontor
 • Tekniska konsultbyråer
 • Byggmaterialindustrierna

Byggsektorn i Sverige sysselsätter i storleksordningen 500 000 personer, vilket motsvarar ca 10 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige (Källa: Sveriges Byggindustrier/Byggföretagen).

Annonsplats

År 2008 motsvarade bygginvesteringarna 8 procent av totala BNP (bruttonationalprodukten).


Byggbranschens intressenter

Kring byggbranschen finns flera intressenter bl a:

 • Gymnasieskolor, yrkeshögskolor och Tekniska högskola, som utbildar olika kompetenser och yrkesroller inom byggbranschen.
 • Banker som finansierar projekten tills de är klara och kunden (ofta byggherren) betalat allt.
 • Myndigheter som ställer krav på att lagar och regler följs samt hanterar bl a tillstånds- och bygglovsärenden.
 • Återförsäljare och transportörer av byggmaterial, som säljer och levererar de material som byggföretagen köper in för att bygga med.
 • Tillverkning av byggnadsmaterial inkl. utvinning och transporter av råvaror till tillverkningen.
 • Maskin- och verktygsbranschen.
 • Transportörer av avfall och avfallsbolag, som tar hand om det rester, spill eller rivningsavfall som uppkommer under byggprocessen.
 • Bransch- och yrkesorganisationer.
 • Människor, företag, djur och natur som påverkas av det som byggs, t ex: bostäder, kontor, industrier och vägar.

Det är viktigt att känna till vilka de olika intressenterna är och att förstå deras relation till samhällsbyggnadssektorn samt till det enskilda projektet. Det är bra att förstå hur olika intressenter påverkas av eller påverkar verksamheten inom samhällsbyggnad.


Specialbranscher inom samhällsbyggnadssektorn

Annonsplats

En stor del av det arbetet som utförs i branschen – och inom ramen för kärnverksamheten – utförs av mindre företag och företag som är specialiserade inom något område eller yrke.

Specialistföretagen är både aktörer inom branschen och intressenter till t.ex. de större byggbolagen som anlitar specialistföretagen som underentreprenörer i sina bygg- och anläggningsprojekt

Specialistföretagen kan också arbeta med ett eget avgränsat uppdrag direkt åt en kund, t ex en fastighetsägare.

Annonsplats

De flesta av dessa specialistföretag är medlemmar i en bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar dem och deras förutsättningar att verka i branschen.

Exempel på specialbranscher:

Läs mer om specialbranscherna ovan: Byggipedias samarbetspartners

Annonsplats