Byggbranschen utgr tillsammans med anläggningsbranschen en stor och  komplex bransch som ingår i samhällsbyggnadssektorn och som omfattar bl.a:

  • verksamheter inom  övergripande planering av boende, näringsliv, infrastruktur samt naturmiljö och rekreation.
  • verksamheter inom byggande och förvaltning av byggnader, anläggningar samt fysiska miljöer

Samtliga aktörer och intressenter inom bygg- och anläggningsbranschen bidrar att branschen och byggprocessen skall fungera och generera så bra resultat som möjligt. Resultaten kan mätas i löner, vinster och aktieutdelningar som verksamheterna genererar. Resultatet av branschens verksamheter kan också definieras i form av kundvärde och andra samhällsvinster.

Bygg- och anläggningsbranschens struktur

Branschen består av statliga företag som ofta handlar upp arbeten av privata aktörer.

Privata aktörer i branschen är dels större företag som ägs av flera olika aktieägare dels många småföretag som ägs av enskilda personer, ofta samma person som driver företaget och ansvara för verksamheten.

De mindre företagen är ofta specialister/specialföretag som arbetar som underentreprenörer åt något större företag. De kan också arbeta på uppdrag direkt åt industri, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar etc.

I byggprojekt arbetar flera underentreprenörer inom olika specialistområden. Dessa arbeten planeras och samordnas av beställaren/huvudentreprenören.

Underentreprenörer handlas ofta upp i konkurrens där det är viktigt att beställaren också väger in kompetens och inte enbart lägsta pris. Beställaren eller kunden riskerar annars att råka ut för kostnader för att göra om arbetet längre fram om den som gjort jobbet inte gjort det bra.

Den organisatoriska utvecklingen

Utvecklingen av byggprojektens och entreprenadernas organisation har blivit alltmer uppdelade på olika specialförtag. Detta har i sin tur lett till ökade krav på de som leder projekten.

Det är kanske framförallt allt större krav på kompetens inom samordning och kommunikation med och mellan alla olika aktör och specialföretag för att kunna undvika att det uppstår ”glapp” mellan ansvarsområden och andra kommunikations- och samordningsmissar som kan orsaka störning i processen.

Den tekniska utvecklingen

Utvecklingen av nya produktionsmetoder pågår hela tiden. Det ställer också krav på de olika specialistföretagen och kompetensen hos deras personal. Det ställer också krav på kompetens hos beställare och projektsamordnare bl.a. på kommunikation.

Till viss del är leverantörerna i branschens om driver utvecklingen som omfattar både enskilda material, färdiga byggdelar och maskinella utrustning. Även branschstandarder och riktlinjer ställer krav på utförarens specialkompetens.

Den kanske mest högteknologiska utvecklingen inom bygg- och anläggningsbranschen sker nog på maskinsidan, där maskiner och verktyg får en alltmer tekniskt avancerade styrning med hjälp av digitalisering och de är ofta uppkopplade med GPS för mätning och precision. Läs mer: Vad är maskinstyrning?

Specialbranscher inom samhällsbyggnadssektorn

Bygg- och anläggningsbranschen består av flera olika kompetenser och specialområden som samordnas för att skapa en produkt, t ex ett färdigt hus.

Flera äv dessa specialistföretag är organiserade genom medlemskap i branschföreningar som stöttar dem med bl.a. utbildningar så att de kan vara ledande inom sina områden.

Det viktiga är att också beställarna i branschen – som ofta är de stora byggbolagen – prioriterar att anlita företag som investerar i kompetent personal och inarbetade rutiner för kvalitet, egenkontroll och arbetsmiljö.


Kollektivavtal och löner

Kollektivavtalen förhandlas under avtalsrörelsen i början av varje år. Motparter i denna förhandling är de fackliga förbunden, t.ex. Byggnads respektive ...
Läs Mer

Samhällsintressenterna

Det är viktigt att känna till vilka branschens intressenterna är samt att förstå deras relation till samhällsbyggnadssektorn och till det ...
Läs Mer

Detta kunskapsområde sponras av: Våra samarbetspartners