Framställning av grus-, jord och ballastmaterial

Naturgrus utvinns ur täkter där det antingen transporteras vidare för bearbetning eller sorteras upp på plats i mobil anläggning.

Bergkross, ´krossat sten- och bergmaterial t ex makadam, sorteras i färdiga fraktioner på samma sätt som naturgrus, men detta material genomgår också krossning.

Annonsplats

Sortering av naturgrus

För att framställa materialfraktioner med önskad kornstorleksfördelning sorteras gruset genom siktar med olika maskvidd.

Anläggningarna för sortering av naturgrus kan ha varierande konstruktioner, några anläggningar är mobila men principen för hur materialet bearbetas är samma för alla. Material av olika storlekar separeras genom siktning där materialet passeras galler/siktar med olika öppningsmått där mindre korn kan silas.

Exempel på siktningsordning – där de grövre materialen sorteras ut först:

 1. Block separeras via grova galler etc
 2. Under följande sorteringssteg transporteras materialet vidare och sorteras upp som sten och grusmaterial i allt mindre fraktioner.
 3. I sista steget kommer finmaterialet ut med de minsta kornstorlekarna.
Annonsplats

Hur många sorteringssteg/siktar som används och vilka storlekar/fraktioner som framställs kan variera. T ex:

 • För att få ut material 0/80 måste sista sikten släppa igenom upp till 80 mm´s korn och kanske behövs endast ett par sorteringssteg för att få ut en så pass bred fraktion. Resterande material är ju sten och block över 80mm.
 • För att sorera ut stenmjöl 0/4 måste första eller sista sikten släppa igenom upp till 4 mm´s korn. De större kornen fastnar i de grövre siktarna och bildar grövre fraktioner/storleksintervall beroende på dessa siktars storlekar samt hur många de är.

Sortering och krossning – bergkross

Exempel på hur siktning av makadam skulle kunna se ut:

 • Grovgallring av stora stenar och ev block – sikt/galler 128 mm
 • Sikt 64 mm => Makadam 64/128
 • Sikt 32 mm => Makadam 32/64
 • Sikt 8 mm => Makadam 8/32
 • Sikt 4 mm => Makadam 4/8
 • Sikt 2 mm => Makadam 2/4

Till höger (ovan) anges kornstorleken för det material som stannar kvar på sikten. Det material som går igenom har mindre korn.

En förutsättning är få ut alla de fraktioner som exmepel anger är ursprungsmaterial innehåller alla dessa kornstorlekar. Vill man framställa fraktioner med enbart mindre kornstorlekar kan de större kornen  krossas.

Exempel på krossning  med en mobil krossanläggning:

Anläggning som både sorterar och krossar materialet:

Sortering av matjord

Matjord är huvudsakligen organiskt material som kan sorteras ut t ex ur schaktmassor eller utvinnas vid täktverksamhet.

Vid sortering av matjord separeras grövre mineraliska material:

Annonsplats

Anläggningsmaterial

Återvinning av schakt- och rivningsmassor

Återvunna massor

Annonsplats