Anläggningsmaterial

Jord- och stenmaterial som används i anläggningsbranschen och som ballast i betong kan delas i olika grupperingar.

Gruppering beror på råvaran, framställning och/eller materialens sammansättning och egenskaper, bl a kornstorlek.

Annonsplats

Jord-och stenmaterial  efter framställning

naturgrusNaturmaterial/naturgrus som utvinns direkt ur marken.

Ett kännetecken för naturgrus är att kornen har rundade kanter och former.

krossat materialKrossat material/bergkross som framställs genom krossning av större sten- och bergmaterial.

Annonsplats

Ett kännetecken för krossat material är att det har skarpa kanter.

Jord-och stenmaterial efter jordart

sandMineraliskt material som består av mineraliska bergarter och som används i konstruktioner där det ställs höga krav på hållfasthet och bärighet.

Sand, grus och sten är mineraliskt material. Utseende och färg beror på ingående mineraler och bergarter

jord

Organiskt material består av växtdelar mm som brutits ner under lång tid och bildat jord.

Annonsplats

Matjord har hög halt av organiskt material som lämpar sig bra för odling.

Jordarter –  kornstorlek

  • Lera: kornstorlek upp till 0, 002 mm.
  • Silt: kornstorlek mellan 0,002 och 0,06 mm.
  • Sand: kornstorlek mellan 0,06 och 2 mm.
  • Grus: kornstorlek mellan 2 och 60 mm.
  • Sten: kornstorlek mellan 60 och 600 mm.
  • Block: kornstorlek över 600 mm.

Materialegenskaper för jord- och stenmaterial

Annonsplats