Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 och bygger på intervjuer och arbetsplatsbesök.

Kritiska momentet vid ombyggnader med kvarboende brukar vara stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor. Det gäller också att minimera störningarna för de boende.

 • Valet av lämplig produktionsmetod för renovering av badrum i varje projekt kan vara avgörande för projektets effektivitet och ekonomi.
 • Oavsett vilken metod som används är noggrann planering av arbeten och övrig logistik en förutsättning.

Tidplaner från 2 veckor och uppåt

Om utsatt tid kan hållas beror kanske främst på metodval och att arbetena planeras och samordnas väl. Behov av sanering av asbest eller bakomliggande fukt påverkar tidplanen.

I studien användes metoder som per badrum – skulle ta från två veckor (10 arbetsdagar) och upp till 5-6 veckor eller längre.

Metodval vid badrumsrenovering

Inför valet av metod är kanske främst status på befintliga material och det underhållsekonomiska perspektivet avgörande.

Metoderna som studerades var alltifrån rivning av befintliga rör och stammar samt ytskikt och vid behov även stomkomplettering till att låta allt befintligt ligga kvar och bygga det nya badrummet med nya stammar utanpå (eller inuti) det gamla.

Exempel på ROT-åtgärder i badrum

Det förekommer många variationer på metoder och val av åtgärder vd badrumsrenoveringar. Följande är några exempel från de studerade projekten.

Stamrenovering

 • En vanlig och ganska ”logisk” metod vid stamrenovering är att nya rör dras i befintliga schakt alternativt utanpåliggande. Behov av bilning förekommer samt eventuell inklädnad.
 • Att lägga rören i kassetter är en modern metod:

  rotbloggen
  Stamrenovering med kassettmetoden. Bild: Byggipedia
 • Relining är en annan metod som innebär att befintliga stammar plastbegjutes på insidan. Relining har precis som andra metoder både för och nackdelar. Den har också varit omdiskuterad ur ekonomiskt, praktiskt, genomförande respektive livscykel och underhållsperspektiv. Metoden kräver stor precision och kan innebära exponering för hälsoskadliga ämnen. Fördelarna med metoden sägs vara att inverkan på hyresgästens liv och boende är minimal dock bör ju även boende riskera att exponeras för giftiga ämnen innan plasten härdat, personer med astma eller allergi skulle kunna reagera.
 • Addera-metoden (som har utvecklats av NCC) skall enligt NCC endast 10 dagar behövas för renovering av både stammar och ytskikt. Metoden innebär i korthet att det nya badrummet byggs innanför det gamla med ventilerad luftspalt mellan nya väggen/golvet och befintliga ytor. Rören dras i kassetter.

Ventilationsåtgärder

Vid behov dras ventilationen om i badrum t ex för att placera frånluftsdonet närmare duschen.

Renovering av ytskikt i badrum

Renovering av ytskikt i ett badrum kan också ske med olika metoder från att lägga nya ytskikt ovanpå de gamla till att riva ut befintliga material putsa om väggar och flyta golv samt lägga nya tät- och ytskikt på detta. Härifrån kan det sedan liknas vid nyproduktion och variera med val av tätskikt och typ av ytskikt.

Faktorer som kan påverka tidplanen är torktiderna för puts och flytspackel som kan variera beroende på vilka nya tät- och ytskikt som skall appliceras.

Renovering – badrumsinredning

Inredning och porslin i badrum såsom badrumsskåp, handfat, badkar, byts normalt ut vid renovering och ofta sker härvid också en standardhöjning på utrustningen.

Vanligen byts badkar ut mot enbart dusch och blandare blir mer energi- och resurssnåla. Ibland förbereds även för installation av tvättmaskin. De nya blandarna brukar bli mer energisnåla än de gamla.

Viktiga förutsättningar vid val av metod

Arbetsmiljö vid rivning

Vid rivning av befintliga stammar är arbetsmiljöaspekter samt hantering av ev blymuffar viktiga att beakta. Även asbestsaneringen skall vara gjord är kunskap om asbestförekomst och hur provtagning går till en fördel att ha för en ”ombyggnadsarbetare”.

Även boende riskerar att drabbas om nödvändiga arbetsmiljöåtgärderna inte vidtas.

Sanering – fuktskada

Fukt i bakomliggande byggdelar och material torkas ut med hjälp av fläktar eller om materialet är skadat kan det bytas ut. Uttorkning av i förväg icke kända fuktskador påverkar naturligtvis tidplanen för färdigställande av ett badrum.

Även boende drabbas av olägenhet i samband med uttorkning av fuktskador. Blanda annat i form av buller från fläktar.

Tillfälliga installationer

För hus som inte har bad/dusch och toalett i något gemensamt utrymme, behövs provisoriskt installerade duschutrymmen och toaletter för hyresgästerna att använda under renoveringsarbetets gång.

Ett praktiskt exempel –  badrumsrenovering

Renovering av badrum på 3 veckor med traditionell metod

I studien följdes på plats en metod för traditionell renovering av både stammar och bad på 3 veckor (15 arbetsdagar). Hyregästerna bodde kvar under hela projektet.

Vald metod innebär att byta ut och förlägga rören som tidigare. Dessutom utfördes vissa omdiponering av badrummen funktioner och utrustningens placering vilket krävde nya rördragningar (och bilning av bjälklag). Exempel på åtgärder:

 • befintliga ytskikt revs,
 • stammar och rör revs delvis
 • bjälklag bilatt förlägga nya rör och dragningar
 • ny el drogs i väggar etc etc

God planering är en förutsättning

”Hemligheten” ligger i att arbetena, alla UE och olika yrkeskategorier är väl synkade och kan samarbeta på ett funktionellt sätt samt att platschefen planerat arbetena minutiöst.

anslagstavla
ROT-projekt i bostäder kräver god planering. Bild: Byggipedia

 

Länkar

ROT-bloggen
Det är slarvigt att jämföra relining och stambyte utan eftertanke (En ingenjörs funderingar)
Addera badrumsrenovering (NCC)
Stambyte, ombyggnad och renovering (Stockholms Byggmästareförening)
Hållbar och resurssnål ombyggnad (Högskolan i Halmstad)