Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall finnas skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig på företaget. Dessutom skall företag med mer än 50 anställda ha en särskild skyddskommitté.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär:
  • Förebyggande planering och åtgärder, t ex information
  • Uppföljning och förbättringar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöverket i ett företag är en ständigt pågående process. I byggbranschen ligger det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppföljningar av arbetsmiljöarbetet i huvudsak i projekten.

Annonsplats

Rutiner för implementering, samordning och uppföljning är viktiga. Arbetsberedning kan vara lämplig form för detta istället för att hantera arbetsmiljöfrågorna separat från övriga kvalitets och kompetensaspekter.

Om systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Arbetsmiljöverket har en tagit fram denna film om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM:

Förebyggande och systematik

Det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att lära av tillbuden – och på så sätt förebygga nya tillbud och olyckor med skador som följd.

Annonsplats

Den stora andelen olyckor och incidenter/tillbud resulterar dock främst mindre allvarliga skador. De allra flesta ”olyckor” som sker i byggbranschen handlar om tillbud som inte resulterar i några personskador!

Ett företag som vill arbeta förebyggande måste också arbeta fram egna rutiner som passar de egna arbetsplatserna och det sätt man brukar organisera och fördela ansvaret på.

För bästa resultat krävs kännedom om olycksriskerna, kartläggning av de tillbud som sker samt en i organisationen väl förankrad handlingsplan, som följs upp och med jämna mellanrum.

Genom att främja inrapporteringar av tillbud kan också medvetenheten och fokus på riskerna öka.

Annonsplats
Annonsplats
Annonsplats