Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Med heta arbeten syftas ofta på svetsarbeten, men också skärning och uppvärmning av t ex klister vid takläggning alstrar värme liksom arbeten med varmasfalt.

Riskerna med heta arbeten är bl a:
  • brännskador på de personer som arbetar i närheten,
  • svetslågor eller svetsloppor kan komma i kontakt med brännbart material och orsaka brand
  • värmeavgivning från heta verktyg och maskiner
  • uppvärmda materialytor kan orsaka både brand och avgivning av giftiga gaser från smältande material.
  • friktion mellan t ex slipyta och slipverktyg eller mellan sågklinga och material kan i värsta fall orsaka både brännskador, brand eller avgivning av giftiga s k brandgaser från uppvärmda material.

Tillstånd och certifikat

Arbetsmoment som är särskilt brandfarliga kräver speciell kompetens och utbildning. Den som utför heta arbeten ett giltigt certifikat liksom den brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår.

Den för arbetet tillståndsansvarige är vanligtvis beställaren eller någon av denne utsedd person. Den tillståndsansvarige skall också ha ett giltigt certifikat om denne utfärdar tillstånd för heta arbeten mer än 2 gånger/år.

Särskilda försäkringsregler

Försäkringsbolagen kräver att den som mer än två ggr per år utfärdar tillstånd för Heta Arbeten ska vara behörig och ha genomgått särskild utbildning.
Brandvakt och hetarbetaren ska inneha giltigt certifikat för Heta Arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är 5 år sen måste det förnyas för ytterligare. Därefter kan det förnyas ytterligare 5 år genom utbildning.

De nordiska länderna har beslutat att godkänna varandras utbildningar i Heta Arbeten. Samtliga certifikat är giltiga till det datum som anges på respektive certifikat.
De certifikat som är utfärdade av Brandskyddsföreningens eller dess motsvarighet i Finland, Norge och Danmark är godkända av försäkringsbolagen.

Arbetsmiljöverket om tillstånd och certifiering

Heta arbeten kan kräva certifikat, arbetstillstånd eller tillstånd.

Certifikat

Personligt tillstånd för att få utföra heta arbeten är ett krav som försäkringsbolagen ställer. Avsikten är att endast den som har certifikat ska få utföra heta arbeten med anledning av brandrisken. Innehavare av certifikat ska ha minst den kompetens som erhålls vid genomgång av Svenska Brandskyddsföreningens (SBF:s) kurs ”Heta arbeten”. Se deras hemsida www.brandskyddsforeningen.se

Arbetstillstånd

Vid svetsning eller skärning där det finns särskild fara för brand eller explosion (t.ex. i tankar eller cisterner) krävs även ett arbetstillstånd som ska bifogas de skyddsföreskrifter som behövs för arbetet. Ett sådant arbetstillstånd utfärdas av arbetsgivaren. Se våra regler om svetsning och termisk skärning, AFS 1992:9 6 §.

Tillstånd

Heta arbeten är förbjudna i områden där t.ex. brandfarliga varor hanteras enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor, FBE. Generella undantag kan medges av byggnadsnämnd medan
tillfälliga undantag medges av räddningsnämnd. Tillstånden för heta arbeten utfärdas då av personer utsedda av arbetsgivaren. Dessa personer ska bland annat ha genomgått Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”.

Källor och länkar

 

Källa: Arbetsmiljöverket om Heta arbeten

.