Regler och åtgärder mot kvartsdamm

Gränsvärden och C-märkning av kvarts

Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför den internationella branschorganisationen IACDS .

Fler artiklar: Kvartsdamm

Annonsplats

Arbetsmiljöverket har beslutat att c-märka ämnet kvarts. C-märkning innebär att det finns risk att utveckla cancer vid exponering – om gränsvärdena överskrids.

I Sverige är gränsvärdet för halten kvartspartiklar  max 0.1 milligram kvarts per kubikmeter luft. Den amerikanska organisationen för yrkeshygien som brukar vara vägledande rekommenderar ett gränsvärde på en fjärdedel av det svenska.

Åtgärder på byggarbetsplatser

Vid bilning, slipning, rivning i kvartshaltiga material som betong, tegel, puts och murbruk alstras stendam med kvarts. Detta kan t ex vara i samband med renovering av kök och badrum.

Annonsplats

Enligt tidningen Byggnadsarbetaren saknas punktutsug på maskiner och luftrenare vid många arbeten och det finns många arbetsplatser där arbetet utförs i ett moln av grus och betongdamm. Ett annat exempel är  anläggningsbranschen då all berggrund innehåller kvarts. Förhoppningen är att cancermärkningen kommer att medföra att branschen börjar ta riskerna på allvar.

Arbetsmiljöverkets regler för kvarts

På arbetsplatser med kvartshaltigt damm är arbetsgivaren skyldig att utföra exponeringsmätningar, i de flesta fall varje år. Protokoll från mätningarna ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren är skyldig att ombesörja regelbundna läkarundersökningar av personal som utsätts för kvartsdamm över en viss nivå (halva gränsvärdet).

Annonsplats
Arbetsgivaren ska också se till att:
  • hanterings- och skyddsinstruktioner finns tillgängliga där kvartshaltigt material hanteras,
  • förpackningar som innehåller pulverformig kvarts är märkta,
  • den tekniska utrustningen är sådan att damm inte sprids. Det kan till exempel ske genom inkapsling av arbetsprocess, punktutsug på maskin, befuktning etc,
  • lokaler där kvartsdamm förekommer skall städa minst en gång i veckan eller oftare vid behov.
  • andningsskydd tillhandahålls om halten kvarts inte kan hållas under gränsvärdet.
  • anmäla till Arbetsmiljöverket när mobil krossanläggning tas i bruk eller flyttas.
Källa: Arbetsmiljöverket

Andningsskydd

När andningsskydd krävs skall det vara av minst typ halvmask med P3 filter.

Renhållning

Städning skall ske på sådant sätt att damm inte virvlas upp och sprids. Det är bättre att använda gummiskrapor än att sopa. Bästa sättet är att suga eller spola bort dammet. Kärl för uppsamling, t ex soptunna, bör finnas nära tillhands.

Källor och länkar:

Annonsplats