Funktionskrav – Stomkomplettering

Funktionskraven på den icke-bärande stomkompletteringen kan bl a vara krav på ljud- och brandisolering för lägenhetskiljande väggar. Även väggar inom samma bostad eller lokal kan ha särskilda krav. I bostäder kan t ex badrumsväggar och väggar som döljer rör för vatten och avlopp ljudisoleras. I vissa verksamheter medför t ex krav på sekretess att samtals- eller behandlingsrum har särskilda krav på ljudisolering. Krav på fuktskydd förekommer också i våtutrymmen samt insida yttervägg och tak.

Annonsplats

Värme-, brand- och ljudisolering

Ett isoleringsskikt ska som regel ha flera funktioner, vara såväl värme-, brand- som ljudisolering.
Inga springor får förekomma mellan isoleringsskivorna så att en ”ljudbrygga” uppstår eller brand/brandfarliga gaser kan passera alternativt värme sipprar igenom.

Ångtäthet

För yterväggskonstruktioner gäller att varm inomhusluft, med hög relativt fukthalt, inte får transporteras inifrån och ut. Dels för att inte värmeförlusterna ska bli stora – dels för att kondens i konstruktionen skall undvikas. Varm luft ska förhindras att ’sippra’ ut och komma i kontakt med kallare ytor där kondens annars riskerar att uppstå. För att undvika problem med fukt och röta i ytterväggen används en ångspärr – ofta av tunn polyetenfolie – som placeras innanför värmeisoleringen!

Fuktbeständighet

För att undvika fuktproblem används särskilt fuktmembran under kakel och klinker i t ex badrum. Ångspärr monteras på insidan av ytterväggar och under golv och tak. Lämpligen folie av åldringsbeständig ca 0,20 mm tjock polyeten.

Annonsplats

Material och utförande

Annonsplats

Material och konstruktion väljs så att funktionskrav uppfylls.
Förutom funktionen är det praktiska, ekonomiska, underhållsmässiga och estetiska förutsättningar som avgör vilka material och utföranden som passar bäst i det enskild projektet.

Vanliga stomkompletteringsmaterial är trä och träbaserade material, aluminium, stål, gips, mineralull samt för vissa ändamål även plast. Därtill kommer ytskiktsmaterial som behandlas i avsnitt Inredning. Här beskriv några exempel på förekommande material till stomkomplettering.

Annonsplats