Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem

Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste mark och grund förstärkas för att tillräcklig stabilitet skall uppnås. I höga byggnader brukar även hisschakt och trapphus ge stabilitet åt stommen. I äldre hus samverkar ofta den murade skorstensstocken med stomsystemet.

Annonsplats

Funktionskrav på byggnadsstommen

Husets bärande väggar skall uppfylla de hållfasthets- och funktionskrav som ställs på en byggnadsdel. Funktionskraven kan t ex avse värme- och ljudisolering samt brandskydd. Funktionskraven varierar med väggarnas placering och användning i byggnaden. På ytterväggen ställs krav på U-värde, dvs värmeisoleringsförmåga. Innerväggar, t ex lägenhetsskiljande väggar ,måste uppfylla krav på ljudisolering.

Brandegenskaper för byggnadsstommen

Stommens brandegenskaper beror bl a på utformning och vilka material som används. En större byggnad delas in i brandceller. Om brand uppstår i en del av byggnaden så skall övriga delar (brandceller) skyddas genom särskilda brandväggar och branddörrar.

Hållfasthet

En byggnadsstomme måste bl a:
 • hålla för påfrestningar den utsätts för.
 • vara stabil och bära upp byggnadens övriga delar.
 • stå emot deformationer, t ex nedböjning av bjälklag.
 • vila på en stabil grund utan risk för sättningar.

Beroende av byggnadens storlek och användningsområde eftersträvas ett så funktionellt stomsystem som möjligt. Vid val av stomme tas hänsyn till vad stommen skall hålla för samt till flexibilitet i planlösning och utnyttjande av byggnad. Valet mellan olika material kan bero av önskade egenskaper hos materialet t ex avseende ljud, värme eller fuktegenskaper.

Annonsplats

Drift- och underhållsaspekter och kostnader för dessa under husets livslängd kan spela viss roll. En aspekt här är också energihushållning och inomhusklimat.

Laster

En byggnadsstomme utsätts för både vertikala och horisontella krafter (belastning) bl a:

Annonsplats
 • snölast
 • vindlast, vindtryck respektive vindsug (på läsidan)
 • yttertakets egentyngd
 • väggarnas egentyngd
 • mellanbjälklagens egentyngd
 • jordtryck mot grundmuren (om man har källare eller souterräng)
 • belastning från männsikro och verksamhet i byggnaden

Källor och länkar

Hållfasthet
Brandskydd i byggnader

.

Annonsplats