Dränering – Grund

Regnvatten och dagvatten skall ledas bort från husets tak och husgrunden. Marken runt huset bör luta bort från huset.

Dränering underplatta

Ett dränerande lager läggs ut under grundplattan. Eventuellt kan ett enda isoleringsskikt som fungerar både isolerande och dränerande läggas under plattan. Makadamen måste kombineras med t ex cellplast eller annan markisoleringsskiva.

Geotextil kan läggas under det dränerande och kapillärbrytande skiktet för att förhindrar finkorninga material att tränga upp och försämra dräneringsegenskaperna.

Dränering källare

Om marken under grunden inte är väldigt genomsläpplig bör även dräneringsrör läggas. Dräneringsvattnet leds till dagvattenbrunn.

Runt hus med källare är det särskilt viktigt med fungerande dränering så att källareväggar och platta inte utsätts för inträngande markvatten. Regnvatten och dagvatten skall ledas bort från husets tak och får inte bli stående i marken eftersom vattentrycket då kan bli för stort för konstruktionen.

Genom att fylla upp med grovt grus som dräneringsmaterial längs med källarväggen kan vatten fritt rinna igenom och ner i jorden.