Köldbryggor

Skaderisk och energiförlust vid köldbrygga

Där ett material med dålig värmeledningsförmåga går igenom ett isoleringsskikt blir det en köldbrygga. Köldbryggan gör att värmeförlusterna blir större än motsvarande konstruktion utan köldbrygga.

En annan bieffekt är att de invändiga ytorna vid köldbryggan blir kallare och får en kylande effekt på inomhusklimatet. Vid höga temperaturskillnader kan kondens uppstå i och på material vid köldbryggan.

Köldbryggor är ibland svåra att undvika helt. Detaljutförandet vid hörn och bjälklagsövergångar måste vara lösta på ritningarna.

På bygget gäller det att man gör anslutningar enligt ritning så att det inte uppstår onödiga köldbryggor.

Riskkonstruktioner för köldbryggor:
 • Bjälklag – ytterväggs anlutning – Köldbryggor kan uppstå där bjälklag ansluter till ytterväggar. Fasad-, grund- och balkongisolering måste utföras enligt anvisningar i ritning eller anvisningar från leverantör.
  • Lägg t ex isolering förbi bjälklagsändar och andra anslutningar på ett sätt som förhindrar att s k köldbryggor uppstår.
 • Ytterväggar – I ytterväggskonstruktioner av regelväggar kan reglar med sämre isoleringsförmåga bilda köldbryggor i ytterväggen. Köldbryggor i regelväggar undvika bl a genom att:
  • använda särskilda lättreglar som är isolerade eller som inte tar upp så mycket plats i konstruktionen utan medger ett relativt tjockt isoleringsskikt även där reglerna är placerade.
  • Ett extra isoleringsskikt läggs utanpå reglarna.
 • Yttertak – Värmeläckage mot yttertak orsaka inte bara höga energi och uppvärmningskostnader utan kan även vara orsak till kondens, isbildning och i värsta fall nedbrytning av takkonstruktionens hållfasthet. Å andra sidan kan värmeläckage genom taket bidra till förbättrad snösmältning och minskad snöbelastning på taket under vintern. Åtgärder mot köldbryggor och andra värmeförluster i taket kan exempelvis vara:
  • ventilerad luftspalt och/eller
  • isoleringsåtgärder av tak, vindsbjälklag och takbjälkar.