Värmeisolering – principer

Material och lösningar för värmeisolering

Det går åt energi för att värma upp eller kyla ner en byggnad och energi kostar pengar. Värmeisolering i ett hus har därför stor ekonomisk betydelse – både samhällsekonomiskt och privatekonomiskt för den som äger respektive hyr huset.

Annonsplats

Värmeisolering används för att begränsa transporten från ett uppvärmt utrymme till utomhusluften eller till ett kallare utrymme – som skall vara kallt! Exempel på byggmaterial som används för att värmeisolera är mineralull och cellplast.

Isoleringsförmåga och U-värde

En byggnads sammanlagda värmeisoleringsförmåga hos isoleringsmaterial, stommaterial, beklädnadsmaterial och andra material som ingår i konstruktionen används för att beräkna byggnadens U-värde.

Varje byggprodukt har ett U-värde som kan fås av tillverkaren. För byggprodukter som används i ytterväggar och för isoleringsändamål finns ofta U-värdet att hämta på materialtillverkarens hemsida.

Annonsplats

Observera att U-värdet kan variera mellan olika byggprodukter/produktbeteckningar trots att de består av samma material. Detta beror på olika produkters olika densitet och sammansättning.

Värmeläckage

Värme- och luftläckage genom springor, glipor i isoleringen, köldbryggor m.m. kan försämra värmeisoleringsförmågan. I värsta fall kan brister i utförande orsaka kalla ytor och drag inomhus – och onödigt höga uppvärmningskostnader.

Det är därför viktigt att isolering rätt, använda lufttätning/ångspärr på rätt sätt samt vindskydd i tak och yttervägg.

Annonsplats

Montering av material och byggdelar samt hur man utför anslutningsdetaljer är extremt viktig för en byggnads framtida energiförbrukning och uppvärmningskostnader!

.

Annonsplats