Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Inomhusmiljön och inomhusklimatet (komforten) skall vara anpassat för de människor, djur och/eller inventarier som kommer att befinna sig i byggnaden. När det gäller vanliga arbetsplatser och bostäder finns regler för vilket klimat man skall skapa.

Värme – Kyla – Komfort

Värme/kyla tillförs via värmesystemet respektive kylsystemet. I bostäder är det vanligast med värmesystem enbart. Kyla används desto oftare i moderna kontor- och andra stora lokaler.

Annonsplats

Både uppvärmning och kylning innebär energiförbrukning och kostnader. Ett sätt att minska energiförbrukningen är att bygga energismart, att kombinera material och konstruktioner på ett bra sätt, att ta tillvara på all tillförd värme på bästa sätt, utan att slösa.

Inomhusluft

Inomhusluften är en viktig del av en byggnads inomhusmiljö. Inomhusluftens kvalitet beror av halten koldioxid, syre, emissioner från byggmaterial och andra föroreningar. Genom god ventilation kan problem med dålig luft undvikas.

Ljudmiljö – Buller

Ljudmiljön i en byggnad är viktig för människornas välmående och hälsa. Det gäller att begränsa buller som uppstår i byggnaden samt att avskärma byggnader från buller som kommer utifrån.

Annonsplats

Det finns tydliga regler och lagar för vilka ljudnivåer (decibel, dB) som får förekomma tillfälligt respektive permanent.

Annonsplats

Säkerhet

Säkerhet handlar om byggnaders och anläggningars stabilitet. För byggnader handlar säkerhet om att undvika ohälsa för de som använder byggnaden men också att byggnaden är säker vid brand, jordbävning, översvämning mm.

I Sverige handlar byggnaders säkerhetsaspekter främst om brandsäkerhet, utrymningsvägar och att hålla byggnaden intakt (hel) under tiden som byggnaden utryms på människor, djur och/eller viktiga inventarier.

Läs mer

Annonsplats