Fukt och inomhusmiljö

En byggnad och byggnadens material kan skadas av vatten och fukt från nederbörd, hög luftfuktighet och vattenånga, markfukt, byggfukt eller till följd av läckage från vatten- eller värmerör.

Fukt kan orsaka:
  • Dålig lukt i byggnader
  • Hälsofarliga mögelsporer i inomhusluften
  • Rötskador på trä
  • Frostskador fasader, grund samt i mark och vägar (tjälskador)
  • Nedbrytning av material och byggdelars hållfasthet

Långvarigt fukttillstånd i byggdelar och material är däremot varken bra för byggnaden och för de människor som lever i den.

Annonsplats

Om en fuktskada uppstått är en av de första och viktigaste åtgärderna att se till att materialen torkar ut så snabbt som möjligt!

Det är viktigt att förstå hur olika material i en byggnad reagerar på fukt. Hur man skyddar de mer fuktkänsliga materialen samt hur man undviker att fukt i fukttåligare material transporteras vidare in mer känsliga byggdelar. Hur och varför mögel ibland uppstår efter fuktskador.

Annonsplats

Hälsopåverkan av fukt och mögel

Det är först när en fuktskada leder till mögelangrepp som de verkliga hälsoriskerna uppstår för de som befinner sig i byggnaden varje dag. Men god kunskap om byggnadsfysik, olika byggmaterial och risker med fukt kan man förebygga att vatten- och fuktskador leder till allvarliga mögelangrepp.

Annonsplats

Det är inandning av mögelsporer som kan vara en hälsorisk för människor. Hur farliga de är beror på vilken typ av mögelsvamp det är – samt lite på olika personers immunförsvar.

Läs mer:

Annonsplats