Agerande på olycksplats L-ABC

L-ABC är en förkortning för de viktigaste kunskaperna att hantera i akuta situationer när skadade personer ska tas omhand t ex efter arbetsplatsolyckor.

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst.

Annonsplats

Nedanstående information syftar till att ge insikt i och övergripande kunskap om L-ABC* och första hjälpen.

  • Det är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt- och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.
  • Genom att vara förberedd, lära sig och träna på första hjälpen och att följa L-ABC´s rutiner är det lättare att agera lugnt och rationellt om en olycka inträffar.

*Räddningspersonal, sjukvårdare etc följer – istället för L-ABC – den internationella standarden för räddningspersonal (S-ABCDE) vid första hjälpen och akuta insatser.


L-ABC* utförs i följande ordning med bedömning av tillstånd samt åtgärder vid behov:
  1. Livsfarligt läge – bedömning av kvarvarande risker på platsen där en skadad ska tas omhand, t ex explosionsrisk, rasrisk.
  2. Andning. medvetande
  3. Blödning
  4. Chock/cirkulation

Livsfarligt läge

Exempel på ”Farligt läge” är om det finns risker som brandfara, rasrisk, explosionsrisk eller att bli påkörd av ett fordon. Vid olyckor på vägarbetsplatser med transportfordon inblandade kan du behöva kontrollera bilens skyltning och om den innehåller ”Farligt gods”


Om farligt gods
Annonsplats

Om farligt gods finns i bil som omfattas av olyckan kan det finnas risk för läckage av farligt ämne eller explosion.

Bilar som transporterar farligt gods skall vara märkta med orange skylt:

  • En orangefärgad skylt betyder att bilen transporterar farligt gods.
  • Orangefärgade skyltar som är märkta med två siffror anger godsets ”farlighet” och UN-nummer.

Exempel på  skyltar som anger om något är explosivt, brandfarligt eller radioaktivt: Skyltar Farligt Gods


Andning

Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen.

Om det inte finns andning eller om andningen är onormal – påbörja HLR- manuellt. Fortsätt med punkt A tills andningen är igång eller tills räddningstjänsten anlänt.

Om personen andas lägg den drabbade i stabilt sidoläge innan du fortsätter till punkt B för att kontrollera blödningar.

Blödning

Kontrollera om det finns tecken på blödning.

Blödningar utvärtes åtgärdas med tryckförband om den är kraftig annars med ett skyddande förband.

Chock-Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid större skador ska man förebygga cirkulationssvikt.

Annonsplats
  • Lägg skadade i stabilt sidoläge
  • Håll personen varm

Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning.

Ge INTE den skadade något att dricka!

Läs mer:

Annonsplats