Riskbedömning av arbetsplatsen

Allt arbete skall föregås av en riskbedömning där man identifierar risker och åtgärdar dem.

Vid riskbedömning identifieras faktorer och arbetsmoment på arbetsplatsen som kan innebära säkerhets- eller arbetsmiljörisk.

Annonsplats

Här beskrivs en modell för värdering av risker. Oavsett vilken metod som används är det vitsigaste steget att alla är medvetna om riskerna och vet hur de förebygga skador.


1. Identifiera riskerna

Riskerna som kartläggs på arbetsplatsen kan vara:
 • typ av arbete och vilka risker som är förknippade med dessa
 • arbetsplatsen organisation, utformning och disposition, t ex om det finns gott om utrymme eller är trång med många arbeten och arbetare på samma ställe
 • rutiner för säkerheten och personliga riskbedömningar
 • kunskap och erfarenhet bland personalen, t ex yrkes och kompetensbevis.
 • vidtagna åtgärder och möjlighet att skydda arbeten och personal från olika risker

2. Bedöm sannolikheten att skada inträffar

För varje identifieras risk görs sen en bedömning av hur stor risken är (sannolikheten) att någon skadas eller ådrar sig hälsoproblem.

Riskbedömning anges för varje arbetsmiljöfaktor om risken är:
 • Låg,
 • Medel,
 • Hög.

För att bedöma detta beaktas bl.a kunskap, erfarenhet, säkerhetsåtgärder och om det i det aktuella projektet förekommer faktorer som kan påverka risken men som är svåra att förutsäga och kontrollera.

Annonsplats

I praktiken kan olika personer göra olika bedömningar av hur hög risken är. Riskbedömning fungera ändå som en checklista.


3. Konsekvenserna vid inträffad skada varierar

Riskerna kan bedömas utifrån hur allvarliga konsekvenserna kan bli om en olycka/skada inträffa.

Annonsplats
Exempel – anläggning:
 • Om en schaktvägg rasar in och det pågår arbete på schaktbotten kan konsekvenserna bli allvarliga för de personer som drabbas till skillnad från om inget arbete pågår i schakten och inga personer vistas där.
 • Om arbetet sker vid en hårt trafikerad motorväg respektive om arbetet sker vid mindre trafikerad grusväg kan antagligen både sannolikhet för olycka och konsekvens, dvs skador av olycka  bedömas olika.

4. Beräkning av riskfaktor

Mer avancerad bedömning och beräkning av riskfaktorer kan göras enligt olika teoretiska modeller, t ex med följande formel:

Risken = S x

 • S=Sannolikhet
 • K=Konsekvens


Beräkningsexempel:

Riskbedömning - Läggning av va-rör och brunnar
Källa: ByggAi

Läs mer:

Annonsplats