Flaskhalsar för långsiktig kvalitet och hållbarhet

Inom samhällsbyggnad kan nog begreppet ”hållbart” lika gärna ersätta med långsiktigt.

Denna långsiktighet tycks idag ofta få stå tillbaka till fördel för ”snabbt och billigt” samt för stunden politiskt korrekta och känslomässiga beslut. När något blir billigt att bygga är det sällan hållbart på riktigt (inte ur samhällets perspektiv).

Annonsplats

Långsiktghet har varit på tapeten under decennier samtidigt har byggprocessen utveckats till att bli alltmer kortsiktig med avseende på slutprodukternas kvalitet och hållbarhet.

Reurser i tidigt skede – beslutsprocessen

Alla projekt baseras på en beslutsprocess som tar hänsyn till flera faktorer som kan påverka helheten och slutprodukten samt kundvärdet – på såväl lång som kort sikt!

Tidiga beslut och investering i projketeringsskedet anses ofta vara avgörande för resultatet.

Verifierad kunskap och teknik vs experimentellt byggande

Annonsplats

Om besluten vilar på stabil grund, kunskap och relevanta utgångskriterier brukar det generera en smidig process och ett ett bättre resultat i jämförelse med dålig framförhållning och planering.

Fokus på enskilda byggdelar och material vs fokus på helhet

Fokus på bygg- och projektkostander vs fokus på livslängd, drift och underhåll

Annonsplats

Fokus på kortsiktiga incitament vs långsiktiga investeringar

Nyproducerade hyresrätter där ett fastighetsförvaltaren är byggherre uppförs sannolikt oftare med beslut i tidigt skede som baseras på underhållsbehov och kostnader för framtida underhåll.

Nyproducerade bostadsrätter – där bostadsrättsföreningen företrädd av en interimstyrelse är byggherre – genererar för ”beställaren” en kortsiktig förtjänst medan ”byggherren” som framtida representant och förvaltare ansvarar för underhållet. Dessa bostadsrätter samt även nyckelfärdiga småhus – marknadsförs ofta med argument som ”miljövänliga med hållbara material”. Men redovisar sällan vilka hållbarhetskriterier man utgår ifrån.

Annonsplats