Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöplan (AMP) tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker. Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet för planeringen av en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.

Arbetsmiljöplanen syftar också till att se till att företaget och byggarbetsplatsen följer arbetsmiljölagstiftningen.

Annonsplats

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

En arbetsmiljöplan ska innehålla:
 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Underlag för arbetsmiljöplanering

All planering av byggnadsarbetena bör ske med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt grunda sig på den riskbedömning och den arbetsmiljöplan som upprättats för att minimera risk för ohälsa eller olycksfall.

Exempel på planeringsunderlag:
 • Arbetsplatsens dispositionsplan (APD-plan) bör ta särskild hänsyn till riskerna och hur man skall förebygga dessa t ex för förbindelseleder mellan upplag, bodar och arbetsställe
  samt för transportanordningar. Man måste kunna röra sig på bygget på ett så säkert sätt som möjligt. Vägar för fordonstrafik ska dessutom separeras från leder för gående.
 • Tid- och resursplaner för bygg- och anläggningsprojekt skall göras så att olika aktiviteter och moment kan utföras på ett sätt så att risk för skador och olycksfall undviks.

All planering av bygget skall utgå ifrån att arbetet skall kunna utföras på ett funktionellt och säkert sätt.

Annonsplats

Målet med en god planering är att:

 • motverka olycksfall på grund av fall eller ras,
 • undvika att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks,
 • minimera exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.
Annonsplats

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Annonsplats