Ritningsexempel – Mark

Exempel på markritningar som avser ledningsplan – men som också visar följande:
  • Fastighetsindelning
  • Huskropparnas placering
  • Parkeringsplatser
  • Vägar och andra anläggningar i området, t ex boulebana.

Norra delen av området – Ritningsnummer: M315:P001

Annonsplats

Södra delen av området – ritnings nummer: M315:P002

Annonsplats

För att identifiera enskilda byggnader på denna markritning och jämföra med de byggnader som redovisas på andra ritningar här – använd orienteringsskissen och väderstrecken i rithuvudet på respektive ritning.

Förtydliganden:

  • Streckade linjer mellan fastigheter och huskroppar är vatten, avlopp samt dräneringsrör.
  • Grundläggningsmetod i projektet är platta på mark.
  • Plushöjder: På varje huskropp har plushöjden för färdigt golv (FG) angivits, dvs totalhöjd för betongplatta inklusive överliggande golvbeklädnad. De olika plushöjderna indikerar marklutningen i området. Plushöjderna för ledningar i mark visar åt vilket håll avlopps- respektive dräneringsvatten rinner,
    dvs från högsta ledningshöjd och nedåt till längst punkt där uppsamling och anslutning till kommunens dag- och avloppsvatten sker.
Källor
Annonsplats

Bygghandlingar 90

Annonsplats