VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ventilation redovisas här separat.

Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna. Det är också bra att veta var rörledningar är förlagda vid renovering och ombyggnad samt för att kunna identifiera eventuella läckage.

Ritningssymboler – VVS

Linjer för rörledningar, förbindelsepunkter och avgreningar:

Exempel på ritningssymboler för VVS ritningar:

Förkortningar

Beteckningar för olika rör i byggnad är bl a:
KV Kallvattenledning
VV Varmvattenledning
VS Värmeledning (varmvatten avsett för uppvärmning)
S Spillvatten (avloppsvatten)
VVC Varmvattencirkulationsledning

Rörledningar

Ledningar för kallvatten, avlopp/spillvatten och värme inklusive rördimensioner, dvs rördiameter i millimeter:

På ritningar redovisas rör med heldragna respektive prickstreckade linjer beroende på om rören är synliga eller dolda i – eller bakom – vägg alt bjälklag.

Ett snitt rakt igenom ett rör ritas som en rund ring.

På bilderna nedan visas exempel på hur en del av rörsystemet ritas på en planritning (vy ovan bjälklag) respektive som en sektion som beskriver exakt samma del av rörsystemet.

Exempel på plansnitt och tvärsnitt av rörsystem i byggnad:

Förklaringar till ritningsexempel ovan:

  • Bilderna till vänster visar rördragning på en planritning, dvs vy uppifrån över bälklaget
  • Bilderna till höger visar motsvarande del av rörsystmetet men som ett tvärsnitt/sektion mellan två bjälklag
  • Heldragna linjer avser den del av ventilationskanalen som är synlig i vyn
  • Streckade linjer avser rör som ligger i eller under bjälklaget
  • Måtten anger rörens diameter i millimeter (mm)
  • Måttet på den högst belägna rördelen står överst.

Länkar

Koder och symboler för VA-ledningssystem (Svenskt Vatten)
.