Miljö- och energifrågor är viktiga för byggbranschen. Genom att beakta materialens egenskaper och hållbarhet samt välja lämpliga  konstruktioner och installationssystem  kan både drift- och underhållskostnader och byggnaders totala miljöpåverkan under hela livslängden begränsas.

Byggbranschens miljöpåverkan kan handla om  bl a:
  • tillverkning av byggmaterial, utvinning av råvaror och transporter
  • energikällor för el och uppvärmning
  • energianvändning under bygg- och anläggningsprocessen
  • byggnadsfysik och byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön
  • restprodukter och avfallshantering.

Byggnaders och anläggningars miljöpåverkan handlar mer om långsiktig påverkan och att användare kan leva och bruka byggnader respektive anläggningar med minimal störning för människor och djur samt fysisk miljö och minimal resursanvändning.

Annonsplats
Viktiga aspekter är:
  • Inomhusmiljö
  • Resursanvändning för boende, arbete, transporter mm
  • Resursanvändning för drift- och underhåll
  • Miljöpåverkan vid användning av byggnaderna och anläggningar.
Mycket handlar om brukarbeteenden!

Vid nyproduktion och ombyggnader går det att underlätta för brukare och för att minska behov av t.ex. onödig energi- och vattenanvändning, städresurser och renoveringar.

Artiklar:

Om tilläggsisolering

Tilläggsisolering av en byggnad är något som görs i efterhand och då ofta för att förbättra inomhusklimatet och att sänka ...
Läs Mer

Värmeisolering – principer

Material och lösningar för värmeisolering Det går åt energi för att värma upp eller kyla ner en byggnad och energi ...
Läs Mer

Köldbryggor – riskkonstruktioner

Skaderisk och energiförlust Där ett material med dålig värmeledningsförmåga går igenom ett isoleringsskikt blir det en köldbrygga. Köldbryggan gör att ...
Läs Mer

Energiåtgärder i byggnader

Åtgärder för att uppfylla energikrav Energibesparande åtgärder lönar sig framförallt vid nybyggnad - både ur miljö och kostnadssynpunkt ...
Läs Mer

Hållbarhetsperspektiv på byggmaterial och -teknik

Begreppet hållbart inom byggande bör utgå ifrån faktorer som byggnadens användning, livslängd, drift och underhåll.

Hållbart kan även handla om användarnas, t ex de boendes bekvämlighet, trivsel, hälsa, trygghet och boendekostnad. 

Fokus bör därför alltid ligga på helheten samt hur konstruktioner och material samverkar när – innan enskilda lösningar och material väljs.

Läs mer:

Annonsplats