Miljö- och energifrågor är viktiga för byggbranschen. Genom att beakta materialens egenskaper och hållbarhet samt välja lämpliga  konstruktioner och installationssystem  kan både drift- och underhållskostnader och byggnaders totala miljöpåverkan under hela livslängden begränsas.

Byggbranschens miljöpåverkan kan handla om  bl a:
  • tillverkning av byggmaterial, utvinning av råvaror och transporter
  • energikällor för el och uppvärmning
  • energianvändning under bygg- och anläggningsprocessen
  • byggnadsfysik och byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön
  • restprodukter och avfallshantering.

Byggnaders och anläggningars miljöpåverkan handlar mer om långsiktig påverkan och att användare kan leva och bruka byggnader respektive anläggningar med minimal störning för människor och djur samt fysisk miljö och minimal resursanvändning.

Annonsplats
Viktiga aspekter är:
  • Inomhusmiljö
  • Resursanvändning för boende, arbete, transporter mm
  • Resursanvändning för drift- och underhåll
  • Miljöpåverkan vid användning av byggnaderna och anläggningar.
Mycket handlar om brukarbeteenden!

Vid nyproduktion och ombyggnader går det att underlätta för brukare och för att minska behov av t.ex. onödig energi- och vattenanvändning, städresurser och renoveringar.

Artiklar:

Bygga bättre än BBR

En intressant artikel via Byggherrarna: Bygg Bättre än BBR med BeBo BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus. BeBo har tagit fram ...
Läs Mer

Belysning, elsäkerhet, energistyrning mm

Elektriska Installatörsorganisationen EIO, har en egen YouTube Kanal med massor av matnyttiga filmer med projekt (exempel), vägledning och tips. Såväl för ...
Läs Mer

Om ventilationskrav och -system

I avsnittet om Byggnadsfysik finns information om luftflöden och ventilationsprinciper. Här kommer ännu mer: ...
Läs Mer

Beräkningar – energi och isolering

Beräkning av byggnadsisolering För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i ...
Läs Mer

Hållbarhetsperspektiv på byggmaterial och -teknik

Begreppet hållbart inom byggande bör utgå ifrån faktorer som byggnadens användning, livslängd, drift och underhåll.

Annonsplats

Hållbart kan även handla om användarnas, t ex de boendes bekvämlighet, trivsel, hälsa, trygghet och boendekostnad. 

Annonsplats

Fokus bör därför alltid ligga på helheten samt hur konstruktioner och material samverkar när – innan enskilda lösningar och material väljs.

Läs mer:

Annonsplats