Tillfällig el – Vad gäller konkret?

el iconPå Byggipedia finns generella råd kring elsäkerhet (under Arbetsmiljö). Dessa bygger på olika rekommendationer. information från maskinleverantörer, föreskrifter samt konkreta krav i äldre föreskrifter.

Denna information syftar enbart till att upplysa icke behörig personal om hur elanläggningen skall vara utförd samt vilka säkerhetskrav som är rekommenderade (alt skall gälla).

Behörig elektriker kan säkert sitt jobb

Behörighet krävs vid installation av temporär elanläggning, s k tillfällig el. Därför kan vi nog utgå ifrån att dessa behöriga elektriker känner till hur de skall följa gällande standarder.

Kunskap måste finnas hos alla på arbetsplatsen

Om alla skall förstå, respektera och kunna hantera byggarbetsplatsens el på ett säkert sätt bör all ha kunskap om principerna för tillfällig el.

Det är också viktigt att beakta att elsäkerheten även gäller andra personer än de som arbetar där, t ex kvarboende vid ROT-arbeten.

Sakkunnigt fackfolk bör stå bakom ett komplett underlag kring elsäkerhet på bygget!

Yrkesutbildningens kunskapsmål omfattar kunskap om elsäkerhet

 

Kunskap i elsäkehet står med i kursmålen för yrkesutbuildningen. Men kunskapsunderlagen är begränsade. Detta bästa vi kunnat uppbringa och som är tillgängligt för alla är följande från  Gävle Energi

Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)

Byggipedia har starkt begränsade resurser men har efter förmåga sammanställt en del på egen hand. Se det som ett utkast… Eller en provokation!

Byggipedia undrar:

  • Går det att tillämpa detaljerade föreskrifter ur äldre förordningar kring elsäkehet – utan att bryta mot den nya Svensk standard?
  • Kommertillförlitliga och konkreta krav eller rekommendationer att tas fram?

Exempel på starkströmsföreskrifter

Utdrag om elsäkerhet ur äldre förordning:

704 BYGG- OCH RIVNINGSPLATSER (ELSÄK FS 1999-5)

Utdrag ur gällande förordning:

Utdrag ur föreskrift ELSÄK-FS 2008:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska starkströmsanläggningar:

3 kap. Grundläggande säkerhetskrav

1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett (1) fel i anläggningen och vid rimligt förutsebar felbetjäning.

2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit spänningsförande genom ett fel, det vill säga indirekt beröring.

3 § En luft- eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så, att dess konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger fara för person- eller sakskada på grund av el. Den ska vara framdragen på betryggande avstånd från mark, vegetation, andra ledningar, trafikleder, byggnader med mera.

4 § Ett driftrum ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. Endast fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken för skada på grund av el ska ha tillträde till ett driftrum.

5 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den inte medför risk för person- eller sakskada på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid normal drift eller av överström.

6 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den står emot normalt förekommande spänningar, som kan förväntas uppträda i anläggningen och vid överledning mellan spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar.

7 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning.

8 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska, om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt.

9 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att arbete på anläggningen kan utföras på ett säkert sätt.

Allmänna råd (ELSÄK-FS 2008-1)

Allmänna råd

Vid utförandet bör hänsyn tas till:

- omgivande miljö i den mån den har inverkan på starkströmsanläggningen,

- de behov som ska uppfyllas genom starkströmsanläggningen och den verksamhet som bedrivs i anslutning till starkströmsanläggningen och

- när det gäller anläggningar i en byggnad, byggnadens utförande i fråga om brandsäkerhet och val av byggnadsmaterial.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet Elsäkerhetsverket ESV utfärdar föreskrifter och allmänna råd kring utformning av elinstallationer och säkerhet.

Byggipedia har tidigare varit i kontakt och efterfrågat konkreta lättillgängliga allmänna råd baserat på gällande föreskrifter och aktuell standard.

Källor och länkar

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 1999-5
Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 2008-1
Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)
Starkströmsförordning (2009:22)
Elsäkerhet (Byggipedia)