Krisberedskap för arbetsplatsen

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Planering och tydliga rutiner är en förutsättning för att alla skall veta hur de ska beta sig och inte förvärra situationen för de drabbade genom att agera irrationellt, drabbas av panik etc.

Annonsplats

Checklista krisberedskap på arbetsplatsen

Organisation och fördelning av uppgifter
 • Vem ger första hjälpen?
 • Vem tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård?
 • Vem tar hand om dem som varit med vid händelsen?
 • Vem kontaktar anhöriga?
 • Vem ger information om händelsen?
 • Vem ser till att krisstöd ordnas?
Utrustning
 • Finns alla hjälputrusning på sin plats?
 • Vem ansvarar för att sköta om utrustningen och se till att den fungerar?

Information på arbetsplatsen bl.a:

 • var finns utrustning för första hjälpen
 • vilka kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen.

Kontinuerlig implementering

Krisberedskap innebär inte enbart att organisation, rutiner och information finns.

Beredskap innebär att alla på plats känner till – och har förstått – rutiner, ansvar och vet hur de larmar samt tar hand om skadade innan räddningstjänst är på plats.

Rutiner måste vara kända för alla under olika skeden och ev. genomgångar kan behövs vid ny personal/UE.

Tips: Förutom att alla vet var information om krishantering och första hjälpen finns kan det vara ett lämpligt tillfälle att i samband med arbetsberedning gå igenom och kontrollera att alla också förstått vad som gäller om det sker en olycka.


Kontrollera

 • Vet alla vad de ska göra och hur?
 • Behövs praktiska övningar?
 • Vilka kan ge första hjälpen och har de fått tillräcklig utbildning?
 • Vilka kan kan hantera hjälputrustningen och har de rätt utbildning?
 • Vet chefer och arbetsledare hur de bedömer behovet av krisstöd och hur de ordnar det?
 • Finns det väl synliga anslag med information om hur första hjälpen och hur krishantering är organiserat?
 • Förstår alla informationen?

Att ta hand om skadade

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

 • bete dig lugnt
 • tala med den skadade
 • lyssna på honom eller henne
 • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
 • ta hand om och rör vid honom eller henne
 • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
 • håll nyfikna på avstånd

Läs mer:

Källor

Arbetsmiljöverket

Annonsplats