Hållfasthet i byggnader

Byggnadsstommen skall klara av alla de belastningar och påfrestningar byggnaden utsätts för under dess livslängd.

Punktlast

Annonsplats
Annonsplats

Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas och spänningar uppstår vid olika laster/belastning.

Armerade betongkonstruktioner

På 1800-talet började stål användas för att armera betong. Armering förekommer idag också i många bärande murverk, t ex lättbetongkonstruktioner ...
Läs Mer

Sprickbildning i betong

Det finns många orsaker till sprickor betong. Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå t.ex. vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop ...
Läs Mer

Armeringens funktion

Armering används för att stärka betongen och hålla ihop olika byggdelar samt förhindra sprickbildning och hållfasthetsförluster. Utan armering kan en ...
Läs Mer

Statiska förutsättningar – rivning

Innan rivningsarbetet påbörjas och innan beslut om rivningsordning kan tas måste rivningsobjektets statiska förutsättningar kontrolleras. Främsta anledning till detta är ...
Läs Mer

Lastberäkning: Hur stor är kraften som verkar på en byggnadsdel?

Enheten för kraft (hållfasthet) Belastningen på en byggnadsdel anges i enheterna Newton (N), eller N/m² (för utbredd last). Vid hållfasthetsberäkningar ...
Läs Mer

Annonsplats