Murade byggnadsstommar

Tegelstomme

Idag är tegel som stommaterial ovanligt. Förr var det desto vanligare att tegel användes som just stommaterial:

  • I början av 1900-talet förekom massiva tegelstommar på upp till 60-70 cm väggtjocklek. I lägre byggnader är det vanligt mer 1 ½-stens tegelväggar, ca 40 cm. Äldre hus med tegelstomme är inte alltid värmeisolerade utan de tjocka väggarna har bidragit till att också isolera huset.
  • På 1940-talet började man isolera tegelväggar invändigt med träullsskivor. Samtidigt började ytterväggar byggas av två tunnare parallella tegelmurar, varav en bärande, samt ett mellanrum emellan. Den inre muren var då bärande medan den yttre som kallas skalmur utgjorde fasad och klimatskydd. Idag fylls mellanrummet mellan skalmuren och den bärande muren med ett fukttåligt värmeisoleringsmaterial.

På marknaden finns idag både massiva och lättare mursten, s.k. hålstenstegel. Över fasadöppningar muras självbärande valv eller förtillverkade balkar, t ex armerade tegelbalkar. En asfaltpapp ska monteras bl a under den främre murens botten mot grundkonstruktionen.

Annonsplats

Lättbetongstomme

Lättbetongstomme byggs med byggblock i varierande storlekar, densitet och hållfasthetsklasser eller som prefabricerade element.

Under 1940 – 1950-talet blev det vanligt att bygga med lättbetongstomme. Väggarna var murade massiva väggar på 250-300 mm.

Det finns idag både lättbetongblock som muras på plats och förtillverkade armerade lättbetongelement finns som bärande rumshöga, inner- respektive väggelement, bärande källarytterväggar samt som bjälklagselement.

I byggproduktion idag förekommer lättbetong som:
  • Block
  • Balkar
  • Element
Annonsplats

I ytterväggskonstruktioner kan lättbetong bestå av tjocka massiva block alternativt av lite tunnare block som kombineras med andra värmeisolerande samt vindavvisande material.

En s k kombinationsvägg kan bestå av lättbetong i kombination med mineralull eller cellplast.

Lättbetongens egenskaper varierar med densiteten/täthet. Lägre densitet ger generellt bättre värmeisolering men sämre hållfasthet.

Lättklinker

Lättklinker är en keramisk produkt bestående av ett hårt keramiskt skal runt ett poröst inre, vilket ger lättklinker dess specifika egenskaper.

Som bärande väggar kan lättklinker byggas som massiva blockväggar eller kombineras med isoleringsmaterial.

Annonsplats

Lättklinker finns också som färdiga byggelement i form av bärande inner- och ytterväggar, bärande källarytterväggar samt som bjälklagselement. Isolering och puts kan installeras på yttervägg av lättklinker.

I byggnadsstommar kan lättklinker förekomma i form av:
  • Block
  • Balkar
  • Vägg- och bjälklagselement

Lättklinkerblock finns i olika dimensioner för olika ändamål och funktion, olika tryckhållfasthetsklasser, densitet och dimensioner. Skillnad i densitet medför att blocken har olika egenskaper.

Läs mer:

Annonsplats