Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten

Byggstyrning avser hur ett projekt administreras med stöd av:

 • lagar och föreskrifter
 • upphandling och upprättade avtal
 • branschstandarder som åberopas

Byggstyrning är också själva processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Annonsplats

För ett lyckat slutresultat är det viktiga att allt är genomtänkt och välplanerat redan från början. Det skall finnas fungerande rutiner för byggadministrationen genom hela projektet!

Det krävs också ett bra och tydligt ledarskap i projektet. Det innebär personer som kan hantera beställarens krav och önskemål samt se till att allt finns med så tidigt som möjligt och sedan genom hela processen.

Organisation och ledarskap

Annonsplats

Hur organisationen är uppbyggd och upphandlad samt hur ledarskapet fungerar kan ha stor betydelse för hur avtalen ser ut och hur väl projektet uppfyller uppställda krav.

Ledarskapet kan vara av personlig karaktär. Det viktiga är kanske att den eller de som leder projektet har en ledarstil som passar för den aktuella organisationen och arbetssättet. Det är till exempel skillnad att leda en generalentreprenad där alla bygghandlingar är väl förberedda innan bygget startar och en totalentreprenad eller en delad entreprenad där ledare kan behöva vara betydligt mer dynamisk, lyssnande och analytisk samt tekniskt insatt. Gemensamt för en bygg- eller projektledare är att vara driven, ha god planeringsförmåga och god kommunikationsförmåga.

Kundvärde och kvalitet

Byggprocessen styrs naturligtvis av vad kunderna vill ha och vad de är villiga att betala för.

Byggandet påverkas också av kompetens, kunskaper, erfarenhet och kvalitetsmedvetenheten hos de aktörer,
konsulter, byggföretag och hantverkare har ansvar att utföra olika delar i byggprojektet, samt av hur stort ansvar var och en tar för kvalitet.

Avtal och överenskommelser

Eftersom beställarens (kundens) önskemål oftast inte baseras på någon djupare kunskap om byggregler och
-teknik eller om byggkostnader måste byggaren ofta aktivt hjälpa kunden att specificera sina önskemål
så at det blir praktiskt genomförbart och följer de lagar och regler som gäller för byggandet.
Om kundens budget klarar av projektkostnaden behöver ingen gå i konkurs.

Annonsplats

Skriftliga avtal för alla överenskommelser är viktigt

I byggbranschen finns standardavtal för de flesta typer av upphandlingar och entreprenadkontrakt som upprättas.
I kontraktet åberopas
vilka handlingar som skall gälla i projektet samt i vilken priorietsordning dessa gäller om det skulle
finnas motstridiga uppgifter i handlingarna.

Avtal och regler för byggprojekt

 • Avtal/kontrakt – mellan beställare(kund) och utförare (byggfirma, underentreprenör eller hantverkare). Byggbranschen använder normalt framtagna standardavtal för olika typer av upphandling och entreprenader. Till ett entreprenadkontrakt fogas handlingar som man vill skall gälla som komplement till kontraktet, kanske för att tydliggöra hur arbetet skall utföras.I kontraktet skrivs in överenskommelser t ex angående vilka byggstandarder som skall gälla i projektet samt att man anger i vilken inbördes prioriteringsordning dessa skall gälla om det skulle förekomma olika och motstridiga uppgifter.
 • Byggregler och lagar – alla avtal och alltförande måste följa gällande lagstiftning och de byggregler som bl a Boverket utfärdat. Exempel på idag (2011) gällande lagar och regler som styr byggandet:
  • Plan- och bygglag (2010:900). Plan- och bygglagen är omarbetad och den nya version gäller från den 2 maj 2011.
  • Lagen (1994:847)om tekniska krav på byggnadsverk.
  • Miljöbalken (1998:808).
  • Boverkets författningssamling.
   • BBR, Boverkets Byggregler
   • EKS, (ersätter tidigare BKR och täcker gamla regler som saknar motsvarighet i Eurokod.
  • Eurokod
 • BranschstandarderFörutom de tvingande lagar och regler som alla måste rätta sig efter har byggbranschen i samarbete mellan olika stora aktörer, tekniskt sakkunniga och beställare tagit fram standarder och exempel på utföranden som syftar till att förtydliga och undvika misstag till följd av brister i beställning, avtal och annan kommunikation mellan kund och utförare. Det kanske främsta exempel på gemensamma branschstandarder är AMA.
 • Ritningar och beskrivningar för projektet
  De projektspecifika bygghandlingar som tas fram i ett bygg- eller anläggningsprojekt baseras på de överenskommelser som görs vid upphandlingar i projektet. Dessa handlingar skall följa gällande lagstiftning och de byggstandarder som åberopas i kontraktet.

Webbplats

Byggledarskap.se

Länkar

Boverket
Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad
.

Annonsplats