Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten

Byggstyrning är också själva processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Byggstyrning är hur ett projekt administreras med stöd av:
  • lagar och föreskrifter
  • upphandling och upprättade avtal
  • branschstandarder som åberopas

För ett lyckat slutresultat är det viktiga att allt är genomtänkt och välplanerat redan från början. Det skall finnas fungerande rutiner för byggadministrationen genom hela projektet!

Annonsplats

Det krävs också ett bra och tydligt ledarskap i projektet. Det innebär personer som kan hantera beställarens krav och önskemål samt se till att allt finns med så tidigt som möjligt och sedan genom hela processen.

Organisation och ledarskap

Hur organisationen är uppbyggd och upphandlad samt hur ledarskapet fungerar kan ha stor betydelse för hur avtalen ser ut och hur väl projektet uppfyller uppställda krav.

Ledarskapet kan vara av personlig karaktär. Det viktiga är kanske att den eller de som leder projektet har en ledarstil som passar för den aktuella organisationen och arbetssättet. Det är till exempel skillnad att leda en generalentreprenad där alla bygghandlingar är väl förberedda innan bygget startar och en totalentreprenad eller en delad entreprenad där ledare kan behöva vara betydligt mer dynamisk, lyssnande och analytisk samt tekniskt insatt. Gemensamt för en bygg- eller projektledare är att vara driven, ha god planeringsförmåga och god kommunikationsförmåga.

Kundvärde och kvalitet

Annonsplats

Byggprocessen styrs naturligtvis av vad kunderna vill ha och vad de är villiga att betala för.

Byggandet påverkas också av kompetens, kunskaper, erfarenhet och kvalitetsmedvetenheten hos de aktörer, konsulter, byggföretag och hantverkare har ansvar att utföra olika delar i byggprojektet, samt av hur stort ansvar var och en tar för kvalitet.

Avtal och överenskommelser

Eftersom beställarens (kundens) önskemål oftast inte baseras på någon djupare kunskap om byggregler och
-teknik eller om byggkostnader måste byggaren ofta aktivt hjälpa kunden att specificera sina önskemål
så at det blir praktiskt genomförbart och följer de lagar och regler som gäller för byggandet.
Om kundens budget klarar av projektkostnaden behöver ingen gå i konkurs.

Viktigt med skriftliga avtal för alla överenskommelser

I byggbranschen finns standardavtal för de flesta typer av upphandlingar och entreprenadkontrakt som upprättas.

Annonsplats

I kontraktet åberopas de handlingar och standardavtal som skall gälla i projektet samt i vilken priorietsordning dessa gäller om det skulle finnas motstridiga uppgifter i handlingarna.


.

Annonsplats