Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.
Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om ksydd mot olyckor.

Lagen om skydd mot olyckor omfattar bland annat:
  • kommunens och statens skyldigheter och ansvar att förebygga och begränsa skador till följd av olyckor.
  • enskilda personers och företags, inklusive husägares och hyresgästers, ansvar gällande främst brandskydd, t ex för att vidta och bekosta åtgärder som kan förhindra brand samt begränsa de skador som en eventuell brand kan orsaka.
  • krav på ägare av vissa byggnader att upprätta en skriftlig redogörelse över brandskyddet i byggnaden.

Förordningar och föreskrifter

Förordningen SFS 2003:789:

innehåller mera detaljer och bemyndigar Räddningsverket att utfärda föreskrifter för hur lagen skall tillämpas.

Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2003:10:

redovisar vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse över brandskyddet och beskriver omfattningen och innehållet i redogörelsen.

Allmänna råd från Statens Räddningsverk (SRV):
  • allmänna råd om skriftlig redogörelse SRVFS 2004:4
  • allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS2004:3
  • allmänna råd om brandvarnare i bostäderSRVFS 2004:2

SRVFS 2004:3 Allmänna råd

Enligt SRVFS 2004:3 Allmänna råd skall innehavare och ägare av byggnader och andra anläggningar bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Framförallt skall:

  • ansvaret för brandskyddsarbetet kartläggas
  • vidtagna brandskyddsåtgärder beskrivas
  • de som medverkar i brandskyddsarbete förstå och följa brandskyddssystemet.
  • det systematiska brandskyddsarbetet vara dokumenterat och utgöra underlag för det praktiska brandskyddsarbetet i en byggnaden eller verksamhet.

.

Share