Brandkårens organisation på en olycksplats

Räddningsledarens uppgifter innebär att bedömer, besluta om åtgärder och beordra dessa.

Räddningsledaren utför riskbedömningar och samverkar med sjukvård och polis samt beställer ambulanser och andra resurser som behövs för räddningsarbetet.

Annonsplats

Räddningsledaren bedömer också om det finns miljöhot och om det behövs särskild saneringsinsats. Om en trafikolycka skett riskerar läckage av drivmedel eller kemiska substanser ur lasten orsaka stor skada på naturen.

Till sin hjälp har räddningsledaren övriga brandmän. Några har särskilda roller och ansvar som:

 • avspärrare/sjukvårdare/losstagare,
 • säkerhetsman,
 • fordonsförare/verktygsman.
Rollen som avspärrare/sjukvårdare/losstagare innebär t ex följande uppgifter:
 1. Inledningsvis spärras vägen av helt eller delvis på båda sidor om olyckan.
 2. Därefter ansluter avspärraen till olyckplatsen – i rollen som sjukvårdare – och påbörjar sjukvårdande insatser utifrån L-ABCDE som är den första hjälpen-metod som gäller för utbildad räddningspersonal.
 3. När ambulanspersonal är på plats byter samma person till rollen som losstagare av skadade som är fastklämd.

Säkerhetsmannens uppgifter är bl. a att säkra mot brand, se till att fordonet blir stabiliserat och strömlöst samt att överblicka och övervakar säkerheten för de skadade och räddningspersonalen

Annonsplats

Fordonsförare/verktygsmannens uppgifter:

 • Ställa upp räddningsfordonet så att olycksplatsen skyddas.
 • Slår på varningsanordningar
 • Dokumentera olycksplatsen med kamera,
 • Koppla upp släckningsutrustningen.

Därefter agerar fordonsföraren som verktygsman genom att hjälpa till med stabilisering, förbereda verktyg och skyddsmateriel i den varma zonen. I övrigt är verktygsmannen beredd att hjälpa till med räddningsarbetet i den heta zonen om det behövs.

Läs mer: Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Källor
 • Räddning vid trafikolycka – Informations- och utbildningsmaterial för räddningspersonal (MSB)
 • Säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB)
Annonsplats