Den som är på plats där  en trafikolycka inträffat är skyldig att larma och vidta åtgärder för att hjälpa skadade och förhindra att skadorna förvärras. Detta gäller även om de som inte själva har något med olyckan att göra men råkar vara i närheten.

Arbete på en vägarbetsplats innebär ökad risk för trafikanterna som skall passera förbi. En del missar varningsskyltar och hinner inte bromsa in i tid. Andra respekterar och följer inte anvisningarna och förstår inte riskerna förrän det är för sent.

Annonsplats

Räddningsarbetet på en olycksplats

Den som är först på plats vid t ex en trafikolycka larmar och utför de akuta hjälpinsatser

 • Via SOS Alarm (112) ger utbildad personal råd till kring vad som behöver göras i det inledandet skedet och i väntan på räddningstjänsten.

Genom kunskap om rutiner och akuta åtgärder som kan bli aktuella vid s k livsfarligt läge för de skadade kan den som är först på pltas både rädda liv och att skador förvärras.

Först på plats efter en trafikolycka

1. Överblicka först olycksplatsen för att se vad som behöver göras?
 • Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp?
 • Om skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart.
 • Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik?
 • Finns det risk för brand?
 • Behöver polis/ambulans kontaktas?
 • Behöver den skadade flyttas pga risk för förvärrad skada? (livsfarligt läge)

OBS! Flytta aldrig en skadad person om det inte är absolut nödvändigt p.g.a. av risk för påkörning eller explosionsrisk etc.

Annonsplats

Läs mer: Agerande på olycksplats L-ABC

2. Förutom akut första hjälpen (L-ABC) gäller det att snabbt larma och varna trafikanter.
 • När du ringer 112 får du hjälp och rådgivning tills personal anländer.
 • Be kollegor eller andra trafikanter hjälpa till med varningstrianglar etc.
 • Fordon som varit inblande i olyckan och som utgör hinder eller fara för andra trafikanter ska flyttas så snart som möjligt. Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon om det utgör fara för annan trafik.
3. Fortsätt att ge första hjälpen av mindre akuta skador t.ex.:
 • Plåstra om sår
 • Första hjälpen av stukningar och skrubb
 • Stötta benbrott
 • Kyl av brännskador.

Lämna inte den skadade ensam:

 • Håll skadade under uppsikt och observera förändringar i den skadades tillstånd
 • Lugna ner den skadade genom att lyssna, tala och röra vid hen.
 • Var uppmärksam på om den skadade börjar visa  tecken på chock.
 • Vidta förebyggande åtgärder mot chock/cirkulationssvikt

Om det är riskfritt att flytta den skadade:

Placera den skadade i lämpligt läge utifrån typ av skada, eventuella smärtor och allmäntillstånd. Rådgör om möjligt med SOS Alarm.

 • Genom att placera en medvetslös i sidoställning tryggar man andningen.
 • Det är bra att lyfta upp fötterna på en person som lider av chock.
 • För en som skadat bröstkorgen och som lider av andningssvårigheter är halvsittande ställning ofta det bästa läget.
 • Annars är ofta den ställning som är bekvämast för den skadade den bästa.
4. När räddningstjänsten väl är på plats tar de över ansvaret
 • Ge räddningspersonalen information om vad som hänt, vilka insatser ni själva påbörjat och om er bedömning av skadeläget och hur de skadade mår.
 • Räddningstjänsten tar befälet och instruerar de som fortsatt behövs för att hjälpa till i räddingsinatsen.

När räddningstjänsten tagit över räddningsinstasen får inga åtgärder utföras utan att de gett klartecken till dessa! 

Att ta av en mc-hjälm

OBS! Det är alltid en risk för att förvärra t ex nackskador när hjälmen tas av.

 • Ta endast av MC-hjälm om den skadade INTE  andas!
 • En person som andas kan normalt behålla hjälmen på tills räddningstjänsten anländer.

Om du behöver ta av en mc-hjälm på en skadad person som inte andas följer här metoder.

Läs mer: Ifall ni kommer först till en olycka 

Vid risk för brand i fordon

 • Slå av tändningen i inblandade fordon.
 • Flytta skadade personer ur riskzonen.
 • Försök släcka branden med en brandsläckare.
 • Brinner det i kläder på skadade eller någon som hjälper till med räddningsarbetet – försök släcka med brandfilt

Läs mer: Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning

Losstagning av skadad ur bil

Losstagning av skadade personer ur bil efter olycka skall göras av räddninstjönstens utbildade personal. De har rutin och hjälpmedel som används för att skadorna inte skall förvärras.

 • Endast vid livsfarligt läge – dvs när risken för den skadade är större om denne är kvar i bilen – som en skadad person bör tas loss ur en bil och flyttas  innan räddningstjönsten hinner fram.

Alla insatser och försök att flytta en skadad person som befinner sig i livsfarligt läge innebär risk både för den skadade och den som utför losstagningen.

 • Rådgör om möjligt med SOS Alarm via telefon för hjälp med bedömning av skadeläget och råd om hur du skall göra vid ev flytt av den skadade.

Rutiner vid losstagning ur bil:

 • Stabilisera fordonet.
 • Stabilisera personens nacke och rygg innan förflyttning/losstagning påbörjas
 • Utför förebyggande åtgärder mot brand och har bransdsläkningsutrustning i beredskap.

Räddningstjänsten har utbildning och särskilda metoder samt flera verktyg och hjälpmedel för att ta loss en skadad på säkert sätt. De är också utbildade i olika bilmodellers konstruktion och brandrisker

Exempel på räddningstjänstens arbetsgång vid losstagning ur bil:

 1. Förbered:
  • Stabilisera fordonet
  • Bryt strömmen
  • Kontrollera tillståndet för den skadade
 2. Åtgärda fordoner för säker  losstagning:
  • Avlägsna sidorutor och bakruta
  • Skär av säkerhetsbältet
  • Klipp stolparna
  • Såga framrutan
  • Lyft av taket
  • Täck vassa kanter med kantskydd
 3. Stabilisera och lyft ut den skadade,
  • När den skadade är klar för utlyftning förs rescueboarden/spineboarden ned bakom den skadades rygg.
  • Båren/brädan hålls still, ryggstödet fälls, den skadade och boarden fälls bakåt, kroppen slajdas upp på boarden, lyfts ut i längsriktningen och placeras exempelvis på vakuum- madrass och ambulans bår.
  • Eventuellt behöver man även klippa ryggstödet på stolen för att kunna göra ett säkert utlyft.

Snabbt uttag ur bil

Vid överhängande risk för brand kan ett s.k. snabbt uttag behöva göras:

 • Ta ut den skadade i längdriktningen genom bakruta eller baklucka alt. klipp upp sidostolpe och ta ut den skadade sidledes
 • Använd något hjälpmedel under den skadade, t ex rescueboard, spineboard eller styv board, planka, för att undvika vridningar i den skadades nacke och rygg
 • Om det är trångt i bakrutan kan öppningen göras större.

Uttag via bakruta:

 1. Öppna dörren/dörrarna
 2. Håll huvudet, sätt ev. på nackkrage
 3. Öppna bagagelucka eller krossa bakruta
 4. Fäll ryggstödet bakåt
 5. För in brädan bakom den skadade  och dra ut den skadade på denne

Ett snabbuttag kan också göras genom att klippa upp en större öppning på ena sidan.

 • Fäll ner sätet eller klipp upp stolsryggen för att kunna göra ett säkrare lyft.
 • När stolsryggen klipps ska det finnas ett skydd mellan den skadade och stolsryggen.
 • Skära upp sätesryggen först för att se vad som skall klippas .

Tänk på brandrisken vid användning av skärande verktyg för att kapa stolpar etc

Hantering av krockkudde

De flesta bilar har krockkuddar. När en krockkudde utlöser uppstår en mycket stor kraft s.k. våld mot den som kudden riktas mot.

 • Risken för allvarliga skador är stor för den som inte sitter i normal position när kudden löser ut.
 • Risken för att en krockkudde utlöser under räddningsarbete är dock ganska liten.

För att undvika den risken att en krockkudde skall lösa ut kan krockkuddar inaktiveras. Utbildad personal vet hur detta kan göras!

Räddningstjänstens arbete vid trafikolycka

Räddningstjänsten har utbildning och andra rättigheter när det gäller agerande vid olyckor och hantering av trafiksituationer.

För att förstå hur räddningsarbetet organiseras och vem som har ansvar för vad, följer här exempel på hur räddningstjänsten arbetar när de är på plats. Särskilda arbetsmiljöregler gäller för räddningspersonalen.

Läs mer: Organisation på en olycksplats

Viktiga principer för räddningsarbetet

Professionella räddningsinsatser utgår från viktiga principer som även andra som deltar i räddningsarbetet och den som är först på plats bör följa:

 • Tänk på den egna säkerheten!  Den som själv bli skadad gör ingen nytta utan tar upp tid och resurser från sjukvårdarna
 • Med en kompetent ledning, tydlig ansvarsfördelning som alla känner till och inövade rutiner fungera arbetet som bäst.

Säkring av olycksplatsen, zoner och uppställning

För att säkra en olycksarbetsplats stänger räddningstjönsten  ofta av det aktuella vägavsnittet.

 • Polisen ansvarar för avstängning och trafikdirigering
 • Innan polisen har hunnit fram skötas detta av den som är först på plats.

Olycksplatsen delas in i zoner med olika avstånd från olyckan:

 • En het, inre zon med 5 meters radie för enbart räddningspersonal som har en konkret uppgift att rädda den skadade.
 • En varm yttre zon med 10 meters radie.
 • En kall zon där räddningsfordonen ställs upp för att avgränsa och skydda olycksplatsen.

Placering av räddningsfordon:

 • Fordonen på olycksplatsen kan placeras rakt på vägen och för att ge ett fullgott skydd under räddningsarbetet.
 • Varningsljusen skall synas tydligt och fordonen kunna användas för draghjälp vd förflyttning av olycksfordon
 • Fordonen skall ha blåljuset påslaget och eventeullt även parkeringsljuset men inte halvljuset som kan blända.

Något även den som hanterar arbetsfordon på platsen kan tänka på!

Annonsplats

Källor bl.a:

Räddning vid trafikolycka – personbil  (För utbildad räddningspersonal, MSB)
Hjälp vid trafikolycka  (Röda korset)

Läs mer – arbete på väg

Organisation på en olycksplats
Agerande på olycksplats L-ABC

Annonsplats